■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H01509/2009/Bình Hưng Hòa  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 15267/97  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02430  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09033  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01921  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09934  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH.27541.10.000158  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09971  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00524  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00048  (20/11)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
5
3
1
4
5
Thông tin hoạt động 26 Tháng Mười Một 2015 2:40:00 CH

Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015

Căn cứ Kế hoạch số 11-KH/ĐUK ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố về tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015; Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; chức trách, nhiệm vụ của cá nhân, kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

2. Kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân, đánh giá cán bộ, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

3. Đảng ủy Sở, cấp ủy các chi bộ và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm tính khách quan, toàn diện, công khai, minh bạch, thực chất, lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy các chi bộ cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại của tập thể và cá nhân của đơn vị mình.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH:

1. Đối tượng và nơi kiểm điểm:

1.1. Đối tượng kiểm điểm:

- Tập thể: đảng ủy, chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở,

- Cá nhân: đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng và đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng (tính đến thời điểm tổ chức kiểm điểm).

1.2. Nơi kiểm điểm:

- Tất cả đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng.

- Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài việc kiểm điểm ở chi bộ còn phải kiểm điểm ở tổ chức đảng, cấp ủy cao nhất mà mình là thành viên và ở tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên lãnh đạo, cụ thể:

- Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở kiểm điểm trước tập thể cấp ủy cùng cấp và trước tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên lãnh đạo.

- Các đồng chí Đảng ủy viên kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi mình là thành viên lãnh đạo.

2. Nội dung kiểm điểm:

2.1. Đối với tập thể:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện ở đảng bộ, chi bộ mình; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhất là trong công tác cán bộ; làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ; công tác quản lý và phát triển đảng viên; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, bổ sung và thực hiện quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, của tập thể lãnh đạo; biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tổ chức và cá nhân.

- Kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và những vấn đề phát sinh sau kiểm điểm; chủ trương, biện pháp của tập thể cấp ủy trong phát hiện, giáo dục, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc cấp mình quản lý; việc phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ trong tập thể lãnh đạo, kết quả công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với cấp ủy, chi bộ, đảng bộ mình.

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6       năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ quan, đơn vị.

- Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng.

2.2. Đối với cá nhân:

a) Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đảng viên là người lao động

- Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác của bản thân; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; việc học tập nâng cao trình độ, nhận thức chính trị.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham                nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết             nội bộ; việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và việc giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Tinh thần trách nhiệm; kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

Cần kiểm điểm sâu, làm rõ về khối lượng, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức tham gia xây dựng các tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị. Việc tiếp thu, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có) được kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và những vấn đề mới phát sinh (nếu có).

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành phân công của tổ chức, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

b) Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Ngoài những nội dung nêu tại điểm 2.2 (a) còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn                     kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên,             quần chúng.

- Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong mối quan hệ với tập thể lãnh đạo, nhất là trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể trong công tác cán bộ và trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; trong đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có) được kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và những vấn đề mới phát sinh (nếu có).

- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

3. Các bước tiến hành:

3.1. Chuẩn bị kiểm điểm:

- Đồng chí Bí thư cấp ủy tổ chức đảng, trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và gửi trước cho các thành viên dự kiểm điểm ít nhất 3 ngày để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến đóng góp.

- Mỗi cá nhân chuẩn bị một bản kiểm điểm: theo mẫu và theo nội dung kiểm điểm ở điểm 2.2 phần II, Kế hoạch này.

- Đảng ủy Sở thực hiện lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên. 

- Đảng ủy Sở gợi ý kiểm điểm bằng văn bản đối với chi ủy trực thuộc và đảng viên (nếu thấy cần).

- Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; giải trình những nội dung gợi ý kiểm điểm của Đảng ủy Sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và ý kiến đóng góp (nếu có).

3.2. Tổ chức kiểm điểm

Việc kiểm điểm được tiến hành theo trình tự: kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên không giữ chức vụ kiểm điểm sau. Kết hợp kiểm điểm tập thể cấp ủy gắn với đánh giá, phân loại tổ chức đảng của cơ quan đơn vị. Đối với những chi bộ trên 30 đảng viên, có thành lập tổ đảng thì tiến hành kiểm điểm đảng viên ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả kiểm điểm với chi bộ; bỏ phiếu phân loại đảng viên ở chi bộ.

Trình tự tổ chức kiểm điểm như sau:

a) Tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy Sở và cá nhân Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở: thành phần tham dự gồm tập thể Đảng ủy, Chi ủy cơ quan đơn vị, đại diện Đảng ủy Khối (mời đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối phụ trách đơn vị).

- Kiểm điểm tập thể Đảng ủy Sở:

+ Người chủ trì cuộc họp là đồng chí Bí thư: định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp để kết luận và hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy.

+ Bí thư trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy. Thành viên dự họp thảo luận góp ý. Chú ý trao đổi, thảo luận những nội dung, những điểm còn có ý kiến khác nhau. Bí thư kết luận, thông qua hội nghị biểu quyết thống nhất.

- Kiểm điểm cá nhân Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở:

+ Kiểm điểm cá nhân Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ do Bí thư chủ trì (khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công một đồng chí cấp phó chủ trì).

+ Từng cá nhân trình bày bản kiểm điểm tự phê bình, các đồng chí tham gia kiểm điểm góp ý; cá nhân tiếp thu; người chủ trì kết luận.

b) Kiểm điểm tập thể chi ủy và phân loại chi bộ:

- Người chủ trì cuộc họp là đồng chí Bí thư chi bộ.

- Thành phần tham dự: tất cả đảng viên chi bộ.

- Bí thư chi bộ định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp để kết luận và hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy.

- Bí thư (Phó Bí thư) trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy và báo cáo kết quả công tác chi bộ trong năm. Thành viên dự họp thảo luận góp ý. Chú ý trao đổi, thảo luận những nội dung, những điểm còn có ý kiến khác nhau. Bí thư kết luận, thông qua hội nghị biểu quyết thống nhất.

c) Kiểm điểm đảng viên:

- Người chủ trì cuộc họp là đồng chí Bí thư chi bộ.

- Thành phần tham dự: tất cả đảng viên chi bộ.

- Chi ủy báo cáo tóm tắt kết quả kiểm điểm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; đảng viên tự kiểm điểm đánh giá phân loại, các đảng viên trong chi bộ góp ý, sau đó chi bộ tiến hành bỏ phiếu đánh giá, phân loại đảng viên.

3.3. Lưu ý

- Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức chung một hội nghị thực hiện kiểm điểm tập thể lãnh đạo, tập thể cấp ủy, cá nhân các đồng chí lãnh đạo, cá nhân Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ. Thành phần tham dự gồm tập thể lãnh đạo, tập thể cấp ủy cơ quan, đơn vị.

- Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì kiểm điểm sâu, kỹ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó, báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá cán bộ, công chức trước khi kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

- Trong quá trình kiểm điểm, nếu có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì báo cáo cấp có thẩm quyền xác minh, làm rõ.

III. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

Đánh giá, phân loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước (theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015), phân tích chất lượng đảng viên sau; chính quyền (cơ quan, đơn vị) và các đoàn thể trước, tổ chức đảng cùng cấp sau.

1. Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng:

1.1. Đối tượng: Đảng bộ Sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở. Trừ những tổ chức đảng mới thành lập chưa đủ 6 tháng.

1.2. Nội dung:

-  Thực hiện nhiệm vụ chính trị (40 điểm): Việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao; kết quả thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.  

- Công tác chính trị tư tưởng (20 điểm): Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với những biểu hiện, hành vi sai trái; tuyên truyền, học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ (16 điểm): Kết quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của cấp ủy; đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới; giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; thực hiện cải cách hành chính và công tác thi đua, khen thưởng.

- Lãnh đạo xây dựng chính quyền (cơ quan, đơn vị), Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (15 điểm): Xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cùng cấp, xem xét, giải quyết những vấn đề nẩy sinh ở cơ sở; củng cố mối quan hệ giữa các tổ chức và khối đại đoàn kết toàn dân; kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng (09 điểm): Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ. Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

1.3. Phân loại chất lượng:

- Đảng bộ (chi bộ) trong sạch, vững mạnh: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt được từ 90 điểm trở lên và đảm bảo các điều kiện:

+ Tập thể Ban Thường vụ, cấp ủy đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Chi bộ, đảng bộ sinh hoạt đúng quy định: đảm bảo nề nếp sinh hoạt chi ủy, chi bộ, đảng ủy, đảng bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Chi bộ sinh hoạt chuyên đề 1 quý/lần; tỷ lệ đảng viên sinh hoạt bình quân từ 80% trở lên. Đối với đảng bộ, có từ 2/3 chi bộ trực thuộc trở lên phải đảm bảo nề nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ theo khoản 2, điều 24 Điều lệ Đảng, Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ.

+ Chi bộ có 100% đảng viên đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, đảng bộ có 100% số tổ chức đảng trực thuộc đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên;

+ Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao nhất.

+ Có xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; kế hoạch lãnh đạo thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Có xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên (nêu tại mục c và d, điểm 1.1, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương); không xét trong sạch vững mạnh cho những nơi còn nguồn nhưng không kết nạp được đảng viên (trừ những trường hợp không đủ điều kiện về trình độ học vấn, tiêu chuẩn chính trị và mới vào cơ quan công tác chính thức dưới 2 năm) và xét kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình và thẩm quyền quy định.

Số tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) được phân loại “Trong sạch, vững mạnh” thực hiện theo Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương (không nên vượt quá 50% tổng số tổ chức cơ sở đảng của đảng bộ Khối). Cấp ủy cấp trên xem xét, lựa chọn một số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng (tối đa không vượt quá 20% tổng số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh); không nhất thiết nơi nào cũng có hoặc có đủ số tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được biểu dương, khen thưởng theo tỷ lệ quy định, nếu tổ chức đảng chưa thật sự tiêu biểu.

Đảng ủy Sở khen thưởng chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng đối với Đảng bộ Sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015; chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015). Hồ sơ gồm: các quyết định khen thưởng từng năm (bản photo).

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho những tổ chức đảng (chi bộ trực thuộc, đảng bộ cơ sở,) thật sự tiêu biểu, số lượng không vượt quá 10% trên tổng số tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiểu biểu 5 năm liền. Hồ sơ gồm: báo cáo tóm tắt thành tích; quyết định khen thưởng từng năm(bản photo).

- Đảng bộ (chi bộ) hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt từ 70 đến dưới 90 điểm hoặc đạt từ 90 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Trong sạch, vững mạnh” và đảm bảo các điều kiện:

+ Tập thể Ban Thường vụ, cấp ủy đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có cấp ủy viên, cán bộ là cấp trưởng, cấp phó của các tổ chức trong hệ thống chính trị cùng cấp bị xử lý kỷ luật (trừ những trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động phát hiện và tích cực đấu tranh, xử lý);

+ Chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao thứ hai trở lên.

- Đảng bộ (chi bộ) hoàn thành nhiệm vụ: Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đạt từ 50 đến dưới 70 điểm hoặc đạt từ 70 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- Đảng bộ (chi bộ) yếu kém: Không hoàn thành từ 02 nhiệm vụ được giao, đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ 50 điểm trở lên và có một trong các khuyết điểm, hạn chế sau:

+ Nội bộ cấp ủy hoặc Ban Thường vụ mất đoàn kết.

+ Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến mức có đảng viên phải kỷ luật.

+ Chính quyền cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất.

+ Có từ 02 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất.

+ Đảng bộ có trên 1/3 số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Yếu kém”; chi bộ có trên 1/2 số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ ”. 

1.4  Một số điểm lưu ý:

- Căn cứ kết quả kiểm điểm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng số điểm tự chấm, Ban Thường vụ đảng ủy (Bí thư, PBí thư nơi không lập Ban Thường vụ), chi ủy dự kiến mức phân loại; hội nghị đảng ủy, đảng viên (đối với chi bộ) thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín và báo cáo Đảng ủy Khối. Ban tổ chức Đảng ủy Khối trực tiếp tổng hợp kết quả phân loại của tổ chức đảng cấp dưới; lấy ý kiến các ban xây dựng đảng, đoàn thể Khối; thẩm định, tham mưu, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.

- Tổ chức đảng đã được công nhận phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại chất lượng lại.

2. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên:

2.1. Đối tượng đánh giá: Đảng viên trong toàn Đảng, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng và đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng (tính đến thời điểm tổ chức kiểm điểm).

2.2. Nội dung đánh giá: theo nội dung kiểm điểm đảng viên.

2.3. Phân loại chất lượng đảng viên:

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phải có trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ” hoặc được đề nghị là “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” hoặc trong năm có thành tích xuất sắc được cấp bộ, cấp thành phố tặng “Bằng khen”.

Số đảng viên được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 15% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đề nghị cấp trên khen thưởng; đối với chi bộ có dưới 07 đảng viên thì không quá 01 đồng chí, đảng bộ, chi bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc thì số đảng viên xuất sắc có thể tăng thêm nhưng không quá 20% số đảng viên được phân loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đảng ủy Sở, khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2011- 2015). Hồ sơ gồm: các quyết định khen thưởng từng năm (bản photo)xét đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền ( 2011-2015) thật sự tiêu biểu, số lượng không vượt quá 10% trên tổng số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Hồ sơ gồm: báo cáo tóm tắt thành tích; quyết định khen thưởng từng năm (bản photo).

 - Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhưng không đảm bảo điều kiện đạt mức “Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ và phải có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ” trở lên.

- Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” trở lên.

- Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ:

Là đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thời hạn 1 năm hoặc vi phạm một trong các khuyết điểm dưới đây và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành:

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chi bộ giao.

+ Phân loại cán bộ, công chức, viên chức ở mức “chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ”.

+ Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm khác ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và vị trí công tác của đảng viên đó.

+ Không chấp hành phân công của tổ chức hoặc là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ.

2.4. Quy trình đánh giá chất lượng đảng viên:

Căn cứ kết quả kiểm điểm và các điều kiện, tiêu chuẩn phân loại, đảng viên tự đánh giá, phân loại chất lượng; chi bộ bỏ phiếu, công bố kết quả phân loại và báo cáo cấp ủy cơ sở xem xét, quyết định (sau khi có thông báo kết quả thẩm định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối).

2.5. Một số điểm lưu ý:

- Đối với đảng viên là cán bộ, công chức đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức danh đảm nhiệm chính và cao nhất.

- Phân loại đảng viên "không hoàn thành nhiệm vụ" đối với đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị được quy định tại Kế hoạch số 97-KH/ĐUK  ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối "về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới".

- Đảng viên nghỉ ốm từ 3 tháng trở lên không phân loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Đảng viên nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định: hoàn thành nhiệm vụ ở mức nào thì phân loại chất lượng đảng viên ở mức đó.

- Đảng viên phải hoàn thành việc kiểm điểm mới tham gia đánh giá, phân loại. Những đảng viên vắng mặt hay chưa được đánh giá, phân loại chất lượng thì tổ chức đánh giá, phân loại vào cuộc họp chi bộ gần nhất khi đảng viên có mặt. 

 - Đảng viên đã được công nhận phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại chất lượng lại.

- Không xét đảng viên xuất sắc đối với các đồng chí:

+ Là Bí thư và cấp ủy viên cấp ủy cấp trên đang sinh hoạt tại chi bộ, hoặc Bí thư Đảng bộ, chi bộ (kể cả chi bộ trực thuộc) hoặc trưởng đơn vị là đảng viên nếu tổ chức cơ sở đảng nơi đó chưa đạt trong sạch vững mạnh.

+ Những đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ 3 lần trong năm (có lý do).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đảng ủy, chi ủy cơ sở:

- Bước 1: xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại đảng bộ, chi bộ cơ sở; tổ chức hội nghị quán triệt về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015, quan tâm quán triệt sâu yêu cầu kiểm điểm, đánh giá đúng thực chất, khắc phục bệnh chạy theo thành tích trong đánh giá xếp loại.

 Triển khai cho đảng viên trong đảng bộ khai Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2015; tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Nộp sổ biên bản họp Đảng ủy, chi ủy cơ sở, sổ họp chi bộ trực thuộc về Văn phòng Đảng ủy Khối từ ngày 23 -27/11/2015 (trừ 17 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra tình hình hoạt động cơ sở Đảng năm 2015 theo Quyết định số 20-QĐ/ĐUK ngày 19/10/2015).

- Bước 2: dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể đảng ủy; tổ chức kiểm điểm tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở.

- Bước 3: Phối hợp với lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện đánh giá cán bộ, công chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 20/10/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy; chỉ đạo tổng kết công tác năm của chính quyền và các đoàn thể; tổ chức lấy ý kiến Ban chấp hành các đoàn thể về sự lãnh đạo của đảng bộ Sở.

- Bước 4: chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc tiến hành kiểm điểm tập thể cấp ủy, đánh giá phân loại chi bộ và đảng viên năm 2015.

- Bước 5: Họp đảng ủy Sở thẩm định, xét quyết định xếp loại, khen thưởng đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng viên năm 2015; xét, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định khen thưởng chi bộ trực thuộc đảng ủy Sở, trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đảng viên xuất sắc 05 năm liên tục (năm 2011 – 2015). Tiến hành tự chấm điểm đánh giá chất lượng của đảng bộ Sở và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối xét, công nhận. Chủ động nhận định và tự đề ra biện pháp khắc phục khuyết điểm của đảng bộ, chi bộ cơ sở; chỉ đạo củng cố, khắc phục khuyết nhược điểm của các chi bộ trực thuộc yếu kém.

- Bước 6: tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên và báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy khối (theo các biểu mẫu thống nhất đính kèm).

- Bước 7: tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm của đảng bộ và biểu dương khen thưởng chi bộ trực thuộc đảng ủy Sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, các đảng ủy, chi ủy cơ sở cần tập trung:

+ Phân công các đồng chí Đảng ủy viên theo dõi, kiểm tra, tham dự kiểm điểm tại chi bộ, kịp thời hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

+ Chỉ đạo Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Sở kiểm tra việc đảm bảo các tiêu chuẩn đánh giá xếp loại của tổ chức đảng và đảng viên;

+ Theo dõi chặt chẽ lịch tổ chức kiểm điểm tại các Chi bộ và hội nghị Đảng ủy, thông tin thời gian họp với Đảng ủy khối  (đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối trực tiếp phụ trách đơn vị và Ban Tổ chức Đảng ủy khối) trước ít nhất 07 ngày để các đồng chí Ủy viên Thường vụ và cán bộ trong tổ công tác sắp xếp thời gian tham dự.

  2. Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở:

  - Bước 1: tổ chức cho đảng viên quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu và nội dung kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của đơn vị; hướng dẫn đảng viên viết bản kiểm điểm năm 2015, hướng dẫn đảng viên khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2015.

- Bước 2: Phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện đánh giá cán bộ, công chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để chuẩn bị công tác đánh giá đảng viên.

- Bước 3: tổ chức họp chi bộ, tiến hành kiểm điểm tập thể cấp ủy và kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chi bộ năm 2015, tự chấm điểm đánh giá chất lượng chi bộ; tổ chức cho đảng viên kiểm điểm và đánh giá phân loại chất lượng đảng viên; báo cáo đảng ủy xét, công nhận. Xét, đề nghị đảng ủy biểu dương, khen thưởng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015.

- Bước 4: chi bộ đề ra biện pháp khắc phục khuyết điểm của chi bộ và đảng viên có mặt hạn chế, không hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch phấn đấu của chi bộ năm 2016 và hướng dẫn đảng viên đăng ký phấn đấu từ đầu năm, điều chỉnh việc phân công công tác và theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

3. Thời gian thực hiện:

- Ngày 01 tháng 11 năm 2014: Đảng ủy Sở đã có Công văn số 30-CV/ĐU về việc lấy ý kiến cấp ủy địa phương theo Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị gởi đến cấp ủy các chi bộ. Cấp ủy các chi bộ triển khai gấp việc lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú để phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 theo đúng quy định trong kế hoạch này.

- Đảng ủy Sở cũng đã có Công văn số 31-CV/ĐU ngày 01/11/2015 về việc kiểm tra thẻ đảng viên theo định kỳ năm 2015. Cấp ủy các chi bộ thực hiện việc kiểm tra thẻ đảngviên (theo mẫu) về cho Văn phòng Đảng ủy Sở kèm theo bộ hồ sơ đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015.

- Từ ngày 19/11/2015 đến ngày  25/11/2015: Đảng ủy Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 của Đảng bộ Sở.

- Từ ngày 25/11/2015 đến ngày 15/12/2015: các chi bộ tiến hành thực hiện việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015. Hạn chót ngày 15/12/2015 cấp ủy các chi bộ gởi hồ sơ và toàn bộ các báo cáo, biểu mẫu về cho Văn phòng Đảng ủy Sở.

- Từ ngày 15/12/2015 đến ngày 20/12/2015: Đảng ủy Sở thẩm định kết quả xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Sở báo cáo Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố.

Lưu ý: Các chi bộ gửi báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân về Đảng ủy Sở để theo dõi, quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.

Các chi bộ hoàn thành việc kiểm điểm trước ngày 15/12/2015 và gởi báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể và hồ sơ đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 về Văn phòng Đảng ủy Sở. Danh mục hồ sơ như sau:

- Bản kiểm điểm của tập thể đảng ủy, chi ủy cơ sở.

- Công văn của chi bộ báo cáo kết quả thực hiện tại đơn vị, đề nghị đảng ủy khối xét công nhận, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên theo phân cấp, nhận xét đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, kiến nghị đề xuất về công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. (Biểu số 1).

- Biểu điểm đánh giá chất lượng của chi bộ, kèm theo báo cáo tổng kết họat động năm (Biểu số 2).

- Bản tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại Chi bộ trực thuộc năm 2015 (Biểu số 3).

- Kết quả đánh giá xếp loại đảng viên năm 2015 (Biểu số 4).

- Bản tổng hợp và gởi kèm các quyết định khen thưởng hàng năm của tổ chức đảng đề nghị khen thưởng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2011 – 2015 (Biểu số 5).

- Bản tổng hợp và gởi kèm các quyết định khen thưởng hàng năm của đảng viên đề nghị khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liên tục 2011– 2015. (Biểu số 6)

- Bản tổng hợp tình hình sinh hoạt đảng năm 2015 (Biểu số 7A)

- Bản tổng hợp tình hình sinh hoạt chuyên đề năm 2015 (Biểu số 7B)

- Báo cáo kết quả nhận xét đảng viên theo Quy định 76 của Bộ Chính trị (kèm bản phô tô ý kiến nhận xét của địa phương đối với đảng viên chưa thực hiện tốt).(Biểu số 8)

- Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên năm 2015 (gửi photo những phiếu có thay đổi). (Biểu số 9)

- Danh sách đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (Biểu số 11)

- Danh sách đảng viên chưa đánh giá xếp loại (Biểu số 12)

- Danh sách đảng viên được miễn đánh giá xếp loại (Biểu số 13)

- Kết quả công tác kết nạp đảng viên mới năm 2015 (Biểu số 14)

- Thống kê các loại hình cơ sở đảng năm 2015 chi bộ trực thuộc (Biểu số 15)

- Biên bản họp Chi ủy chi bộ xét phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015.

- Các phiếu nhận xét cán bộ chủ chốt năm 2015.

- Quyết định xếp loại Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh năm 2015 (bản photo).

 

Trên đây là hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảnh ủy Sở về công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 của Đảng bộ Sở. Ban Thường vụ Đảng ủy Sở yêu cầu cấp ủy các chi bộ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt và đảm bảo đúng tiến độ thời gian đợt đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 theo các nội dung và yêu cầu nêu trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, đề nghị cấp ủy phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy Sở (thông qua Văn phòng Đảng ủy Sở) để xem xét, chỉ đạo.

 

Đính kèm biểu mẫu.

Bản kiểm điểm cá nhân

Phiếu đề xuất phân loại đảng viên năm 2015

 

 

Văn phòng Sở.

 


Số lượt người xem: 22668    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm