SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
9
3
6
6
0
0

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 116  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
53/2020/NĐ-CP Chính phủ QUY ĐỊNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 05/05/2020
01/2020/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU HẢI VĂN, MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC 29/04/2020
01/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2018/TT-BTNMT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2018 VÀ THÔNG TƯ SỐ 09/2018/TT-BTNMT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG 08/03/2019
25/2019/NĐ-CP Chính phủ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2011/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ AN TOÀN CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN ĐẤT LIỀN 07/03/2019
5560/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2018 - 2020 04/12/2018
5559/QD9-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Về thành lập Ban Điều hành và Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Chương trình hành động giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2018 - 2020 04/12/2018
44/2018/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 14/11/2018
2129/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 18/05/2018
872/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 20/03/2018
02/2018/NQ-HĐND Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 16/03/2018
73/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành hệ thông chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường 29/12/2017
3459/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2017 29/12/2017
67/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiện, tài nguyên thiên nhiên, môi trường 25/12/2017
1897/QĐ-TTg Chính phủ Về việc thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên nước và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/11/2017
2693/QĐ-STNMT-KHTC Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư về lĩnh vực tài nguyên môi trường giai đoạn 2017 -2020 24/10/2017
2518/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 17/10/2017
49/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện 28/08/2017
1281/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ môi trường 30/05/2017
03/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 21/03/2017
857/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh 01/03/2017
1
2 3 4 5 6
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm