• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
8
7
6
2
4
Phòng chống tham nhũng & TH tiết kiệm chống lãng phí 22 Tháng Ba 2021 8:15:00 SA

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quí 1 năm 2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

Căn cứ tình hình hoạt động tại đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quí 1 năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Sự lãnh đạo của Đảng bộ Sở, chính quyền, đoàn thể

- Tăng cường quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cũng như các chính sách quản lý của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác của Sở đến từng Đảng viên, cán bộ, công chức ngoài Đảng.

- Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện công vụ của cán bộ, công chức tại Sở để từ đó kịp thời phát hiện, phòng ngừa những hiện tượng tiêu cực.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Trong Quí 1 năm 2021, Sở đã tiến hành nhiều hình thức để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lĩnh vực tài nguyên và môi trường cụ thể như: cung cấp các tài liệu văn bản liên quan đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để phổ biến đến cán bộ công chức, người lao động; thông báo trên các bản tin nội bộ tại các cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, giao ban trong nội bộ các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở…Đảm bảo 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, tuyên truyền.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra năm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

3. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác chuyên môn để phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm

- Công khai tài chính, kiểm soát chặt chẽ, xây dựng và thực hiện theo đúng qui chế chi tiêu nội bộ, các nguồn thu, chi thường xuyên và không thường xuyên đảm bảo đúng nguyên tắc và đúng quy định.

- Thường xuyên rà soát công tác cải cách hành chính, điều chỉnh bổ sung các quy trình ISO trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản.

- Chấp hành các quy định về chính sách, chế độ tiền lương, tiền thưởng . Quan tâm đầy đủ đến đời sống vật chất và tinh thần của các bộ, công chức, viên chức trong dịp Tết Nguyên Đán. Thanh toán, trả lương, các khoản phụ cấp, tăng thu nhập qua tài khoản ngân hàng, thẻ ATM theo đúng quy định..

- Duy trì chế độ một cửa, liên thông và quy chế phối hợp liên ngành cho lĩnh vực đất đai.

- Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và ký kết thi đua giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

- Trong quí 1 năm 2021 đã tiến hành 14 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường đối với 35 đơn vị, giải quyết 60 đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai, tài nguyên và môi trường. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện theo đúng quy định của Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Qua các hoạt động của Đoàn Thanh tra cũng như công tác giải quyết đơn thư chưa nhận được đơn phản ánh nào về các thanh viên đoàn thanh tra, cán bộ công chức có hiện tượng nhũng nhiễu, tham nhũng.

- Duy trì đường dây nóng và tổ chức tiếp, đối thoại với công dân theo đúng quy định để ghi nhận những phản ánh của người dân; phối hợp với các cơ quan đoàn thể, báo chí trong việc kiểm tra, phản ánh tình hình hoạt động của Sở qua đó để phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp có dấu hiệu vi phạm luật phòng, chống tham nhũng. Trong quí 1 năm 2017, chưa tiếp nhận phản ảnh nào về các bộ, công chức Sở có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, tổ chức.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÍ 2 NĂM 2021

- Công khai, minh bạch các hoạt động, thủ tục hành chính của Sở, thường xuyên rà soát chỉnh sửa các bộ thủ tục hành chính nhằm đơn giản thủ tục và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Đảm bảo thực hiện đúng định mức, quy chế chi tiêu nội bộ và chế độ tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu nại.

- Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện việc tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của  nạn tham nhũng.

- Thực hiện việc luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định.

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường theo kế hoạch để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm./.

 

Thanh tra Sở

 


Số lượt người xem: 1949    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm