• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
6
2
8
7
1
0
Phòng chống tham nhũng & TH tiết kiệm chống lãng phí 23 Tháng Sáu 2020 8:10:00 SA

Báo cáo công tác phòng chống, tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020

 

 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của Sở

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực thi công vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị; quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cũng như các chính sách quản lý của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng đến từng Đảng viên, cán bộ, công chức ngoài Đảng

- Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên chủ động tổ chức, triển khai cho các cán bộ, công chức, viên chức các quy định mới của các Bộ, ngành, Trung ương cũng như cơ quan cấp trên về phòng, chống tham nhũng thông qua nhiều hình thức như tổ chức hội nghị; các buổi phổ biến thông tin thời sự, phổ biến pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tháng; các buổi họp giao ban Ban Giám đốc và các phòng, ban đơn vị, giao ban nội bộ tại các phòng, ban, đơn vị; cung cấp các tài liệu văn bản liên quan đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để phổ biến đến cán bộ công chức, người lao động; thông báo trên các bản tin nội bộ

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 1418/KH-STNMT-TTr ngày 02 tháng 3 năm 2020 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ngày 25 tháng 02 năm 2020, Sở đã có Công văn số 73/STNMT-TTr-BGĐ triển khai thực hiện Công văn s 4972/UBND-NCPC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng; để chấn chỉnh, ngăn chặn những hạn chế, tiêu cực của hành vi tiêu cực, tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

- Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 80/STNMT-TTr-BGĐ ngày 02 tháng 3 năm 2020 triển khai thực hiện Công văn số 4972/UBND-NCPC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng; để chấn chỉnh, ngăn chặn những hạn chế, tiêu cực của hành vi tiêu cực, tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Công tác cải cách hành chính

- Sở Tài nguyên và Môi trường luôn đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Sở luôn gắn với việc rà soát, đánh giá, xem xét, dự kiến bãi bỏ sửa đổi, bổ sung các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm kịp thời loại bỏ những quy định lạc hậu, mẫu thuẫn, chồng chéo, không đúng thẩm quyền, không minh bạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

- Sở đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-STNMT-PC ngày 20 tháng 01 năm 2020, về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020..

- Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch số 1300/KH-STNMT-VP ngày 25 tháng 02 năm 2020 và giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị triển khai kế hoạch chi tiết tại đơn vị mình để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính phù hợp với chuyên môn nhiệm vụ.

- Hiện nay, số TTHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã được công bố là 122/179 TTHC. Đối với các TTHC còn lại, có 34 TTHC đất đai cấp xã và 11 TTHC lĩnh vực môi trường đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố (Tờ trình số 9327/TTr-STNMT-VP ngày 31 tháng 10 năm 2019 và Tờ trình số 9941/TTr-STNMT-VP ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, Sở đã có Công văn số 3440/STNMT-VP ngày 08 tháng 5 năm 2020 kiến nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố sớm nghiên cứu, xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban ký Quyết định công bố đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cấp xã).

+ Số lượng TTHC đang thực hiện liên thông: 179 TTHC.

+ Số lượng TTHC đang thực hiện kết hợp: 0 thủ tục.

  2.2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Việc triển khai và mức độ tuân thủ quy định về tổ chức bộ máy tại các văn bản quy phạm pháp luật:

+ Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức nhân sự các phòng, ban chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân  Thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Sở có 11 phòng, ban và 10 đơn vị trực thuộc.  

+ Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1410/KH-STNMT-VP về việc luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác năm 2020.

+ Sở đang tổng hợp các ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính về việc bổ sung chức năng cho thuê đối với Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố.

+ Đang thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy của 02 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

- Tình hình quản lý biên chế: Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao biên chế hành chính, số lượng người làm việc, số lượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2008/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội đặc thù năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh, Sở tiến hành phân bổ chỉ tiêu biên chế như sau:

+ Hành chính: 273 biên chế.

+ Sự nghiệp: 259 biên chế.

- Tình hình triển khai ban hành quy chế và thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế làm việc của Sở: Tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đều tuân thủ quy chế làm việc của Sở, tổ chức và hoạt động theo quy chế đã ban hành.

2.3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a. Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức

- Đề án v trí vic làm và cơ cu ngch công chc ca S Tài nguyên và Môi trường đã được y ban nhân dân Thành ph phê duyt ti Quyết đnh s 6196/QĐ-UBND ngày 24/11/2017. Đến nay, S thc hin qun lý, s dng, tuyn dng công chc phù hp vi v trí vic làm được duyt.

- Đề án v trí vic làm trong các đơn v s nghip trc thuc: Trên cơ s Quyết đnh s 1325/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 ca y ban nhân dân Thành ph, Sở đã thực hiện phê duyt Đề án v trí vic làm cho 04/04 đơn v s nghip chưa được giao quyn t chủ và thẩm định Đề án v trí vic làm cho 04/04 đơn v s nghip được giao quyn t ch.

b. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, bổ nhiệm (ngạch/chức vụ/chức danh):

+ Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, Sở đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương bổ sung 02 Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố.

+ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 07 trường hợp;

+ Bổ nhiệm ngạch công chức: 02 trường hợp;

+ B nhim chc danh ngh nghip và xếp lương viên chc: 11 trường hp;

+ Tuyển dụng: 03 trường hợp.

+ Điu đng: 12;

+ Tiếp nhn: 02 trường hp;

+ Chuyn công tác: 05 trường hp;

+ Bit phái: 0;

+ Ngh hưu: 02 trường hp;

+ Ngh vic: 11 trường hp.;

- Khen thưởng, kỷ luật: Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở đã kỷ luật 01 trường hợp bằng hình thức khiển trách (công chức) và 01 trường hợp buộc thôi việc (viên chức).

c. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Sở đã ban hành Kế hoạch số 873/KH-STNMT-VP ngày 11 tháng 02 năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, trong 6 tháng đầu năm 2020 Sở đã cử 64 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó:

- Lớp Trung cấp lý luận chính trị: 48 lượt (đợt 1).

- Lớp kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng: 04 lượt.

- Lớp kế toán viên, kế toán viên chính: 04 lượt.

- Lớp Văn thư lưu trữ: 08 lượt.

2.4. Công tác tài chính, quản lý tài sản công

- Sở ban hành Quyết định số 96/QĐ-STNMT-VP ngày 22 tháng 01 năm 2019 về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định về tặng, nộp và nhận quà nhân các ngày lễ, tết lớn trong 6 tháng đầu năm.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở đã tiến hành 29 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 71 đơn vị, giải quyết 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện theo đúng quy định của Luật thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Qua các hoạt động của Đoàn Thanh tra cũng như công tác giải quyết đơn thư chưa nhận được đơn phản ánh nào về các thanh viên đoàn thanh tra, cán bộ công chức có hiện tượng nhũng nhiễu, lợi dụng chức trách để trục lợi, làm khó đối tượng thanh tra, kiểm tra…

4. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

- Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên cập nhật, thông báo tình hình thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng của các cơ quan cấp trên đến các phòng, ban, đơn vị và cán bộ công chức của Sở, qua đó phát huy hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- Duy trì, theo dõi, xử lý phản ảnh của người dân qua đường dây nóng và kịp thời, tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định để ghi nhận những phản ánh của người dân; phối hợp với các cơ quan đoàn thể, báo chí trong việc kiểm tra, phản ánh tình hình hoạt động để phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp có dấu hiệu vi phạm luật phòng, chống tham nhũng. Trong thời gian qua, chưa tiếp nhận phản ảnh nào về các bộ, công chức Sở có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, tổ chức.

- Chỉ đạo và phát huy vai trò của các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh tuyên tuyền và vận động cán bộ công chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy tinh thần trách nhiêm trong công tác; Qua hoạt động các đoàn thể cùng tiếp nhận và phản ảnh những hành vi sai phạm để Đảng ủy, chính quyền có biện pháp xử lý, giáo dục kịp thời.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

- Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở chưa để xảy ra tình trạng tham nhũng, vi phạm nào, Sở sẽ tiếp tục duy trì không để xảy ra trường hợp vi phạm nào của cán bộ công chức.

- Mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng của Sở là tốt, hoàn thành đúng mục tiêu.

* Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng:

- Cần có biện pháp thích hợp để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác để từ đó có thể ngăn chặn và phát hiện hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức khi thực hiện công vụ.

- Mặc dù công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng và mức độ nguy hại của hành vi tham nhũng thường xuyên được triển khai đến từng cán bộ, công chức, tuy nhiên vẫn còn tồn tại tình trạng xem nhẹ, chưa hiểu hết tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, chưa mạnh dạn đấu tranh, phản ánh những tiêu cực xảy ra xung quanh trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Công tác khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động phòng chống tham nhũng cần được đẩy mạnh và quan tâm hơn.

2. Dự báo tình hình tham nhũng

Với những đặc điểm tính chất hoạt động của ngành trong lĩnh vực liên quan đến nhiều đối tượng tổ chức, cá nhân, nếu không có các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tích cực rất dễ có nguy cơ xảy ra hiện tượng tham nhũng trong các khâu: công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác thu hồi đất, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, công tác cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, xả nước thải, giấy phép quản lý chất thải nguy hại, thanh tra kiểm tra tài nguyên và môi trường, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước…

Sở tiếp tục phát huy hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng đang thực hiện để tình hình tham nhũng tại Sở sẽ không xảy ra.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM

- Công khai, minh bạch các hoạt động, thủ tục hành chính của Sở, thường xuyên rà soát chỉnh sửa các bộ thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục cho phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện chính sách, chế độ trong công tác cán bộ, tổ chức và kê khai thu nhập cho các đối tượng theo đúng quy định.

- Tuyên truyền, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đến cán bộ công chức ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt triển khai các quy định pháp luật liên quan đến đất đai.

- Công khai việc thu chi tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo thực hiện các chính sách về tiền lương, tăng thu nhập, khen thưởng cho cán bộ công chức theo đúng quy định, định mức.

- Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện việc tiết kiệm, chống lãng phí./.

 


Thanh tra Sở


Số lượt người xem: 735    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm