• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
6
2
8
6
6
6
Phòng chống tham nhũng & TH tiết kiệm chống lãng phí 17 Tháng Mười Hai 2018 2:35:00 CH

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và xây dựng phương hướng kế hoạch năm 2019


I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với nhiều bộ phận, nhiều khâu tiếp xúc với các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác. Do vậy Ban giám đốc Sở đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt cũng như lâu dài; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động. Đảm bảo 100% CBCCVC được tham gia học tập và quán triệt các quy định mới ban hành bằng nhiều hình thức như tổ chức ngày chào cờ là ngày học tập thực hiện theo pháp luật; mời báo cáo viên; tại các cuộc giao ban hàng tuần, tháng của các đơn vị trực thuộc, bản tin nội bộ… giúp cho đảng viên, cán bộ CC nắm vững và hiểu sâu sắc mục đích ý nghĩa của tầm quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, nắm vững quy định của pháp luật nhằm nâng cáo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành một số công văn để báo cáo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở, cụ thể như sau:

- Kế hoạch số 3135/KH-STNMT-TTr ngày 04 tháng 04 năm 2018 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Công văn số 5170/STNMT-TTr ngày 31 tháng 5 năm 2018 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Công văn số 154/STNMT-TTr-BGĐ ngày 01 tháng 8 năm 2018 về triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí năm 2018.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

- Công tác cải cách hành chính rà soát các quy chế, quy trình và thủ tục cải cách hành chính được thực hiện liên tục, thường xuyên; kiểm tra tiến độ giải quyết văn bản, cập nhật kết quả xử lý vào phần mềm quản lý hồ sơ; niêm yết công khai rõ ràng các bộ thủ tục hành chính, các quy trình, mức thu phí, lệ phí… tại các bộ phận tiếp nhận; thiết lập và duy trì đường dây nóng, thùng thư góp ý để tiếp nhận các ý kiến phản ảnh nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, liên thông giữa các sở. Tổng số TTHC đang được tiếp nhận tại Sở hiện nay là 164 thủ tục, trong đó: 17 TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên nước; 17 TTHC thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản; 03 TTHC thuộc lĩnh vực khí tượng, thủy văn; 04 TTHC thuộc lĩnh vực biển và hải đảo; 05 TTHC thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường; 02 TTHC thuộc lĩnh vực chất thải rắn; 02 TTHC thuộc lĩnh vực đo đạc bản đồ; 113 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai (14 TTHC của Phòng Quản lý đất và 99 TTHC của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố), 01 TTHC thuộc lĩnh vực thanh tra. Hiện nay, số TTHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã được công bố là 115/164 TTHC, trong đó năm 2018 đã công bố 67 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai. Đối với các TTHC còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố công bố.

- Xây dựng và thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy chế chi tiêu nội bộ… tại các đơn vị.

- Công khai minh bạch trong hoạt động tài chính kế toán và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thực hiện đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị, mua sắm tài sản công cũng như trong việc thực hiện các chương trình dự án, cung cấp dịch vụ theo quy định, chi trả hoạt động dịch vụ, tiền lương tiền công qua tài khoản ngân hàng, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt. Các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng nội dung quy chế chi tiêu nội bộ đã được ban hành.

- Chấp hành đúng các quy định về chính sách, chế độ tiền lương, tiển thưởng, nâng bậc. Trong năm, đã thực hiện nâng lương trước niên hạn theo phân cấp cho ­­­­89 công chức, viên chức và người lao động; nâng lương thường niên cho 356 công chức, viên chức và người lao động.

- Kiện toàn, sắp xếp bộ máy, bố trí chuyển đổi nhân sự phù hợp với chuyên môn, đảm bảo đúng quy định trong việc luân chuyển công tác. Trong năm 2018, Sở đã tiến hành bổ nhiệm: 06 trường hợp; bổ nhiệm lại: 02 trường hợp; tiếp nhận: 77 trường hợp; thôi việc: 06 trường hợp; nghỉ hưu: 05 trường hợp. Bên cạnh đó thủ trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc cũng thường xuyên ra soát chức trách của từng cán bộ, thực hiện luân chuyển địa bàn phụ trách đối với chuyên viên thụ lý hồ sơ.

- Để nâng cao hiệu quả công việc, trong năm 2018, Sở đã cử 854 lượt cán bộ tham gia các lớp học về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Sở đã thực hiện tiến hành kê khai tài sản thu nhập năm 2017 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức với chức vụ giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, người trực tiếp làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, thanh tra viên, người trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong các lĩnh vực như cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, cho thuê đất, giao đất, xử lý vi phạm về môi trường…; số lượng cán bộ, công chức đã kê khai theo quy định là 712 người, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai.

- Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, rà soát chức trách, nhiệm vụ giải quyết công việc của từng cán bộ công chức, phòng ban đơn vị nhằm tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị, phòng ban.

3. Kết quả hoạt động thanh kiểm tra

Trong năm 2018, đã tiến hành 19 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giải quyết 521 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng trình tự thủ tục, có phân công cán bộ giám sát các đoàn thanh tra theo đúng quy định. Qua công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và hoạt động của các Đoàn Thanh tra, kiểm tra, Sở chưa nhận được đơn, thư phản ánh nào về các thành viên đoàn thanh tra, cán bộ công chức có hiện tượng nhũng nhiễu, yêu sách. Công tác xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật, trong năm 2018 đã tham mưu và ban hành 146 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước với tổng số tiền 19.275.530.000 đồng (mười chín tỷ hai trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng).

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trong năm 2018, Sở chưa tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng

- Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên cập nhật, thông báo tình hình thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng của các cơ quan cấp trên đến các phòng, ban, đơn vị và cán bộ công chức của Sở, qua đó phát huy hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- Duy trì, theo dõi, xử lý phản ảnh của người dân qua đường dây nóng và kịp thời, tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định để ghi nhận những phản ánh của người dân; phối hợp với các cơ quan đoàn thể, báo chí trong việc kiểm tra, phản ánh tình hình hoạt động để phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp có dấu hiệu vi phạm luật phòng, chống tham nhũng. Trong thời gian qua, chưa tiếp nhận phản ảnh nào về các bộ, công chức Sở có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, tổ chức.

- Phát huy vai trò của các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh tuyên tuyền và vận động cán bộ công chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác; Qua hoạt động các đoàn thể cùng tiếp nhận và phản ảnh những hành vi sai phạm để Đảng ủy, chính quyền có biện pháp xử lý, giáo dục kịp thời.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng

- Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa để xảy ra tình trạng tham nhũng, vi phạm nào, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục duy trì, phát huy công tác phòng, chống tham nhũng không để xảy ra trường hợp vi phạm nào của cán bộ công chức.

- Mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Tài nguyên và Môi trường là tốt, hoàn thành đúng mục tiêu.

- Cán bộ, công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường luông đề cao ý thức trách nhiệm, chí công vô tư trong khi thực hiện công vụ được giao. Thực hiện tốt trọng trách, nhiệm vụ của mình cũng như lãnh đạo đơn vị thường xuyên kịp thời nhắc nhở, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đúng theo quy định của pháp luật để từ đó góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

2. Dự báo tình hình tham nhũng

Với những đặc điểm tính chất hoạt động của ngành có liên quan đến nhiều đối tượng tổ chức, cá nhân, nếu không có các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tích cực rất dễ có nguy cơ xảy ra hiện tượng tham nhũng trong các thủ tục hành chính như : cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu hồi đất, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, xả nước thải, các giấy phép quản lý chất thải nguy hại, thanh tra kiểm tra tài nguyên và môi trường, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước…

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng mà Sở đang thực hiện để tình hình tham nhũng tại Sở sẽ không xảy ra.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và các chương trình kế hoạch của đảng nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng cũng như các văn bản pháp luật mới. Xây dựng công tác tuyên truyền, giáo dục phù hợp với thực tiễn làm cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của vấn nạn tham nhũng.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập Tư tường và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Công khai, minh bạch các hoạt động, thủ tục hành chính của Sở, thường xuyên rà soát chỉnh sửa các bộ thủ tục hành chính nhằm đơn giản thủ tục và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Luân chuyển cán bộ, kê khai thu nhập, thực hiện đúng định mức, quy chế chi tiêu nội bộ và chế độ tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu nại. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng kinh phí ngân sách, đảm báo đúng nội dung, mục đích, đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để kịp thời phát hiện những vướng mắc, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có xảy ra.

-  Tăng cường sự giám sát của các tổ chức Đảng, các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị, đặc biệt đối với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

- Rà soát các quy định, quy trình trong công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác cấp giấy phép để đề xuất ban hành, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi nhiệm vụ và đảm bảo việc kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

Thanh tra Sở


 


Số lượt người xem: 1365    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm