• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
8
7
7
2
4
Phòng chống tham nhũng & TH tiết kiệm chống lãng phí 20 Tháng Tám 2013 9:10:00 SA

Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013

Thực hiện công văn số 6513/STC-NS ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm lãng phí năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 tại Sở như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện:

Ngày 20 tháng 03 năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 1413/KH-TNMT-VP về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 để các phòng, ban, đơn vị biết và thực hiện nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước và sử dụng ngân sách được giao một cách có hiệu quả.

Chỉ đạo triển khai và quán triệt thực hiện nội dung Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/02/2013 về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công văn số 5246/STC-NS ngày 14/6/2013 của Sở Tài chính về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm thêm chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013.

2. Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:  

Mở chuyên mục phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên trang web của Sở và thường xuyên cập nhật thông tin để mở rộng công tác tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình trong toàn cơ quan.

Chỉ đạo Đảng vụ Sở, Văn phòng Sở phổ biến những nội dung liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với tất cả các phòng ban, đơn vị và phổ biến trong tất cả cuộc họp của cơ quan, đơn vị hay chi bộ.

3. Công tác xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Tiếp tục vận động cán bộ công chức tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tệ nạn quan liêu, lãng phí.

4. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; công quỹ, tài sản công; quy hoạch, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên:

- Niêm yết công khai các nguồn quy hoạch tài nguyên thiên nhiên tại trụ sở làm việc, báo, đài, trên trang Web của Sở;

- Công khai việc sử dụng tài chính và các hoạt động về tài chính theo quy định của Nhà nước;

- Tiếp tục quản lý và sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững; ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên tùy tiện, sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và gây ô nhiễm môi trường;

- Tiếp tục áp dụng thực hiện thống nhất và công khai quy chế chi tiêu nội bộ, phương án trả lương nội bộ; định mức khoán; quy chế quản lý và sử dụng tài sản công.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Thông báo công khai và dân chủ, bàn bạc, thảo luận, góp ý các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình và công tác của cơ quan như: được thông báo về quyết toán và dự toán thu chi ngân sách năm; tình hình thu chi và sử dụng kinh phí hoạt động của Sở; quỹ phúc lợi công đoàn; việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tham quan, nghỉ mát, trang bị đồng phục, thăm hỏi cán bộ hưu trí, trợ cấp khó khăn, ốm đau, ma chay…với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Các đơn vị trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa Quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc xây dựng quy định như: quy định tuyển dụng lao động; quy chế trả lương; quy chế phân phối và sử dụng quỹ khen thưởng; quy chế nâng bậc lương; quy chế chi tiêu nội bộ…một cách hợp lý và hiệu quả.

Phát huy vai trò làm chủ của công chức trong việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng và giám sát thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức trong việc giám sát, kiểm tra quá trình chấp hành Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra thanh quyết toán tại các đơn vị trực thuộc.

II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Trong năm 2013, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cơ quan tập trung vào những vấn đề quản lý chuyên môn như tài chính ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản và các lĩnh vực khác... nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực như sau:

 

 

1. Phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình và số liệu báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

a. Trong quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tài chính công và thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ:

- Công tác quản lý thu, chi các khoản lệ phí:

+ Công khai các phí, lệ phí;

+ Quản lý thu, chi đầy đủ và đúng theo qui định;

+ Lập báo cáo phí, lệ phí hàng tháng cho Cục thuế Thành phố và nộp vào ngân sách theo qui định. Ước tính đến Quý III /2012, tổng số phí, lệ phí mà Sở Tài nguyên và Môi trường thu được và nộp ngân sách như sau:

Tải phần còn lạiở đây


Số lượt người xem: 47842    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm