• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
8
7
5
1
9
Phòng chống tham nhũng & TH tiết kiệm chống lãng phí 03 Tháng Tư 2013 8:25:00 SA

Kế hoạch về triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 522/BTC-TTr ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2013 và thực hiện công văn số 768/UBND-TM ngày 18/2/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan; Nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian lao động, các nguồn kinh phí, tài sản nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, ổn định xã hội và phát triển kinh tế;

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị trực thuộc; xây dựng và củng cố đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

- Các đơn vị dựa trên kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực, phạm vi của đơn vị được phân công quản lý.

2. Yêu cầu:

-  Khối cơ quan Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố, về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Từng bước cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng  phí trên cơ sở hệ thống các văn bản hiện hành của Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm đạt kết quả cụ thể, thiết thực trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

II. Nội dung, nhiệm vụ trọng tâm:

1. Nội dung:

- Quán triệt nghiêm túc Luật và các văn bản quy định của Nhà nước và Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tiếp tục vận động CBCC - VC tích cực học tập, nghiên cứu các nội dung Luật, Nghị định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ và Thông tư số 101/2006/TT-BTC ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở; báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của cơ quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Xây dựng chương trình hành động, tổ chức quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Tiếp tục vận động cán bộ công chức tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tệ nạn quan liêu, lãng phí;

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.2. Thực hiện cải cách hành chính:

- Thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo qui định;

- Tiếp tục thực hiện tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường, khí tượng thủy văn theo qui định; thường xuyên rà soát các loại thủ tục không phù với tình hình để trình Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung, điều chỉnh hoặc hủy bỏ cho phù hợp:

+ Hoàn thiện các quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức sử dụng đất.

+ Rà soát các cơ chế, chính sách và các thủ tục hành chính đang áp dụng về quản lý tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, khí tượng thủy văn nhằm đơn giản hóa thủ tục và phát hiện ngăn chặn lãng phí;

+ Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, khí tượng thủy văn; triển khai có hiệu quả các quy hoạch ngành.

+ Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các quy trình kiểm tra giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa địa thành phố và các Khu liên hợp xử lý chất thải;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải tiến thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chưa đề cập trong các văn bản quy phạm pháp luật và các thủ tục hành chính để trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh.

- Xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết hồ sơ; đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông;

- Triển khai áp dụng mạnh mẽ tin học hóa trong quản lý nhà nước và thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với tất cả các thủ tục theo đề án 30.

2.3. Thực hiện việc quản lý tài nguyên và quản lý môi trường một cách có hiệu quả:

2.3.1 Về tài nguyên:

 - Tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng đất; các tổ chức, doanh nghiệp đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đề xuất thành phố xử lý thu hồi đất các dự án vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất;

- Phối hợp với Sở ngành, quận - huyện kiểm tra việc sử dụng đất sau cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp do thành phố quản lý;

- Tham mưu báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các chính sách trong lĩnh vực đất đai như: Hạn chế giao đất cho các dự án nhỏ lẽ, cơ chế quản lý sử dụng đất công trình công cộng trong dự án, việc xử phạt bằng tiền đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ nhưng chưa đến mức phải thu hồi đất để bảo đảm tính hiệu quả và tạo nguồn thu cho ngân sách;

- Xây dựng kế hoạch quản lý, các chương trình cùng với các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội và nghề nghiệp để thực hiện tiết kiệm nguồn tài nguyên (nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn) của thành phố.

2.3.2. Về môi trường:

- Mở rộng thực hiện cơ chế khoán chi, đấu thầu công tác vệ sinh môi trường, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác;

 

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận chuyển rác, xà bần, chất thải và xử lý chất thải trên địa bàn thành phố đúng trình tự quy trình, quy định, đảm bảo tính hiệu quả, chính xác, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước;

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các Sở ngành, quận-huyện có liên quan để kiểm tra tiến độ triển khai các dự án về vệ sinh môi trường trong Khu liên hợp xử lý chất thải và các bô rác trọng điểm của thành phố, từ đó có biện pháp giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh, đảm bảo việc triển khai dự án có hiệu quả và bảo vệ môi trường tại các Khu liên hợp xử lý chất thải;

- Tiếp tục thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực môi trường; Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát môi trường và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

2.4. Quản lý đầu tư xây dựng:

- Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi kế hoạch vốn; tăng cường công tác quản lý và đấy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, đảm bảo về thời gian và chất lượng công trình; sử dụng vốn ngân sách đầu tư cho các dự án tiết kiệm và có hiệu quả. Hàng năm ghi vốn và thực hiện kế hoạch vốn cho các dự án đảm bảo đầy đủ, chính xác theo đúng quy định pháp luật;

- Thường xuyên rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án chậm khởi công xây dựng để chuyển sang bổ sung cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách có khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch;

- Tổ chức rà soát triển khai của từng dự án để điều chỉnh, bổ sung vốn theo khả năng giải ngân vốn; đảm bảo hiệu quả sử dụng đạt cao nhất, chấm dứt tình trang chiếm dụng vốn;

- Công khai việc mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Thường xuyên và định kỳ tổ chức kiểm tra việc sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tiếp tục tuân thủ các quy định, quy chế, và trình tự thủ tục theo qui định hiện hành của Nhà nước và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

2.5. Thực hành tiết kiệm trong quản lý sử dụng chi phí hành chính, tài chính công:

-   Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định; thực hiện nghiêm có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí;

-   Tiết kiệm trong chi tiêu hành chính, đảm bảo chi đúng tiêu chuẩn, đúng định mức, đúng mục đích; đồng thời chống thất thu và tận dụng khai thác các nguồn thu trong đơn vị như thu dịch vụ, thu phí, lệ phí…;

-   Rà soát kỹ các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn đi công tác bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm cấm việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các tổ chức, cá nhân liên quan;

-   Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong các khâu: Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán và định mức, tiêu chuẩn, chế độ qui định. Thực hiện công khai tài chính hàng năm theo quy định;

-   Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được phát hiện:

-   Trong năm 2013, kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần tập trung vào một số lĩnh vực sau: mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng ô tô công; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi; mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc; các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; các chương trình mục tiêu; quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài.

-   Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương và thành phố về thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, góp phần giảm lạm phát, đảm bảo chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên.

2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra:

 - Kiểm tra, thanh tra chặt việc khai thác sử dụng các loại tài nguyên để ngăn chặn việc khai thác lãng phí; bỏ hoang và giám sát chặt chẽ việc bảo vệ môi trường góp phần làm xanh hóa môi trường thành phố;

- Tăng cường công tác hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc lãng phí trong quản lý và sử dụng đất, tiếp tục kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện dự án, kiên quyết thu hồi đất đối với dự án không triển khai, chủ đầu tư không có năng lực, dự án không khả thi hoặc không sử dụng đúng mục đích, không đúng thời hạn, cho thuê lại…nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

2.7. Tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức:

- Rà soát chức năng nhiệm vụ, để sắp xếp bộ máy, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, thực hiện nghiêm quy chế tuyển dụng cán bộ, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức. Trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chủ động tạo ra nguồn cán bộ để bố trí khi có nhu cầu;

- Thực hiện việc luân chuyển, bố trí, và sử dụng cán bộ công chức đúng với năng lực sở trường để phát huy tối đa khả năng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, hạn chế bố trí trái ngành nghề được đào tạo;

- Cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công chức nhằm nâng cao năng suất lao động; bố trí thời gian hội họp, hội nghị hợp lý, có chất lượng; tăng cường triển khai hình thức họp trực tuyến để giảm thời gian, công chức và chi phí đi lại.

III/ Tổ chức thực hiện:

1.     Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có nhiệm vụ phổ biến, quán triệt sâu sắc về thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật thực hành tiết kiệm, Chỉ thị chống lãng phí đến toàn thể CBCC - VC trong đơn vị.

2.     Toàn thể cán bộ CBCC - VC ngành tài nguyên và môi trường luôn quán triệt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, thể hiện bằng hành động cụ thể: phát huy sáng kiến, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt; thực hiện xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới, tổ chức lễ hội.

3. Hàng năm các đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể của mình; phân công người chịu trách nhiệm hàng quý thực hiện báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gửi về Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (Bộ phận Cải cách hành chính, điện thoại 38290558 và địa chỉ mail cplan.stnmt@tphcm.gov.vn) chậm nhất ngày 5 tháng cuối quý. Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hàng quý gửi về Sở Tài chính trước ngày 10 tháng cuối quý theo quy định.

               Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 


Số lượt người xem: 8442    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm