• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
6
2
8
8
1
5
Tin tức sự kiện 17 Tháng Năm 2024 10:30:00 SA

Triển khai thi hành Luật Căn cước

(HCM CityWeb) - UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn Thành phố.

 

 

Theo đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND TP; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn TP. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Căn cước.

 

 

Các đơn vị đề ra nội dung, công việc cụ thể và thời gian thực hiện; xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chủ trì, phối hợp triển khai, thực hiện Luật Căn cước trên địa bàn TP, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Gắn liền việc thực hiện Luật Căn cước với triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn TP.

 

 

Về tổ chức thực hiện, UBND TP yêu cầu Công an TP chủ trì, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; tham mưu, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện Kế hoạch này.

 

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Căn cước trong phạm vi quản lý; hằng năm (trước ngày 15 tháng 11) hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện về Công an TP để tổng hợp, tham mưu UBND TP gửi Bộ Công an tập hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Công an TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định về phân cấp ngân sách nhà nước.

 

 

Công an TP chủ trì tổ chức sơ kết hàng năm triển khai Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn TP để đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

 

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương kịp thời phản ánh về Công an TP để tổng hợp, phối hợp, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

ZUKI

 

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 94    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm