• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
4
2
7
6
7
Quy hoạch - Lĩnh vực đất đai 05 Tháng Sáu 2013 8:20:00 SA

CÁC DỰ ÁN CHẬM TRIỂN KHAI VÀ HƯỚNG XỬ LÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  3318   /TNMT-QLSDĐ

 

Về rà soát, xử lý công bố công khai thông tin dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng5 năm 2013

 

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Nam;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

 

Căn cứ Nghị Quyết 16/2012/NQ-HĐND ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị và Kế hoạch số 5100/KH-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết một số vấn đề cấp bách cần khắc phục theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI;

Căn cứ Công văn số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương và giải pháp xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện chấm dứt, không gia hạn 77 dự án có văn bản chấp thuận địa điểm và trình Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi, huỷ bỏ quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của 35 dự án (theo danh sách đính kèm).

Ngày 6 tháng 5 năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2531/TNMT-QLSDĐ về hướng dẫn thực hiện công bố công khai thông tin dự án và kèm biểu mẫu để Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức cống bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và Tổ dân phố (nơi có dự án) để tổ chức, cá nhân biết và giám sát.

Ngày 24 tháng 5 năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3123/TNMT-QLSDĐ chuyển danh sách các dự án chấm dứt, không gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm do chậm đầu tư đến Ban Quản lý Khu Nam và Ủy ban nhân dân các quận, huyện để tiến hành thực hiện công bố công khai theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường nêu trên; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết quyền lợi của người sử dụng đất thuộc các dự án theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện công khai thông tin dự án tại các quận, huyện theo hướng dẫn. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ban Quản lý khu Nam khẩn trương thực hiện công bố công khai thông tin dự án, báo cáo kết quả công bố công khai về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05 tháng 6 năm 2013.

Đối với các dự án có quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất có tỷ lệ bồi thường trên 50% diện tích đất của dự án, trên cơ sở danh sách dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện làm việc trực tiếp với từng chủ đầu tư, đề nghị chủ đầu tư có cam kết về lộ trình, tiến độ thực hiện hoàn thành bồi thường, giải tỏa, cũng như thời điểm kết thúc, hoàn thành dự án. Trên cơ sở cam kết của chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện niêm yết công khai thông tin theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường nêu trên và báo cáo kết quả công bố công khai về Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Nam

 

 


 

Nơi nhận:               

- Như trên;

- UBND thành phố;

- Thành viên Tổ Công tác (QĐ 361/QĐ-UBND

    ngày 21/01/2013 của UBND TP);

- Lưu VP, P.QLSDĐ (02b).

Ng.Xuân Đức/BC cham dut DA cham dau tu


 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   3123   /TNMT-QLSDĐ

 

Về huỷ bỏ, chấm dứt không gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2013

 

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Nam;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

 

Căn cứ Nghị Quyết 16/2012/NQ-HĐND ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thịKế hoạch số 5100/KH-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết một số vấn đề cấp bách cần khắc phục theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI;

Căn cứ Công văn số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương và giải pháp xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố, trong đó Ủy ban nhân dân thành phố không gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm đối với các dự án có tỷ lệ bồi thường, giải tỏa chậm, đạt dưới 50% diện tích đất của dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, để công khai danh mục hủy bỏ văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư, nêu tại Thông báo số 243/TB-VP ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong thời gian qua, Tổ Công tác (thành lập theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) đã làm việc với các quận, huyện (2, 7, 8, 9, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè, Thủ Đức, là các quận, huyện có nhiều dự án có thể phát sinh dự án chậm tiến độ) và các Chủ đầu tư dự án chậm tiến độ, để xem xét xử lý dự án theo đúng chỉ đạo.

Trên cơ sở rà soát lại tiến độ thực hiện dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, lập danh mục các dự án được chấp thuận địa điểm đầu tư có tiến độ đầu tư chậm (có tỷ lệ thoả thuận bồi thường, giải toả đạt dưới 50% diện tích đất dự án) đối với 77 dự án, diện tích 959ha0306, trong đó:

+ 58 dự án nhà ở với diện tích 771ha8470.

+ 11 dự án sản xuất kinh doanh với diện tích 39ha7714.

+ 8 dự án phúc lợi công cộng với diện tích 147ha4122.

Trong đó có 20 dự án thuộc khu Nam do Ban Quản lý Khu Nam quản lý, với diện tích 285ha4711 đất.

(cụ thể theo danh sách đính kèm)


Thực hiện chỉ đạo của Thường trực thành uỷ và Ủy ban nhân dân thành phố về chấm dứt, không gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư dự án chậm đầu tư trên địa bàn thành phố đối với các dư án nêu trên (theo danh sách đính kèm). Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển danh sách các dự án chấm dứt, không gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm do chậm đầu tư (có tỷ lệ thoả thuận bồi thường, giải toả đạt dưới 50% diện tích đất dự án) đến Ban Quản lý Khu Nam và Ủy ban nhân dân các quận, huyện để tiến hành thực hiện công bố công khai theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2531/TNMT-QLSDĐ ngày 6 tháng 5 năm 2013 để tổ chức, cá nhân biết và giám sát; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết quyền lợi của người sử dụng đất thuộc các dự án theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Nam

 


 

Nơi nhận:               

- Như trên;

- HĐND thành phố (để b/c);

- UBND thành phố;

- Thành viên Tổ Công tác (QĐ 361/QĐ-UBND

    ngày 21/01/2013 của UBND TP);

- Lưu VP, P.QLSDĐ (02b).

Ng.Xuân Đức/BC cham dut DA cham dau tu


 

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

PHÒNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VĂN

 

 

Nội dung trình.     

Căn cứ Công văn số 5462/UBND-ĐTMT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương và giải pháp xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố, trong đó Ủy ban nhân dân thành phố không gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm đối với các dự án có tỷ lệ bồi thường, giải tỏa chậm, đạt dưới 50% diện tích đất của dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, để công khai danh mục hủy bỏ văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư, nêu tại Thông báo số 243/TB-VP ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong thời gian qua, Tổ Công tác (thành lập theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) đã làm việc với các quận, huyện (2, 7, 8, 9, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè, Thủ Đức, là các quận, huyện có nhiều dự án có thể phát sinh dự án chậm tiến độ) và các Chủ đầu tư dự án chậm tiến độ, để xem xét xử lý dự án theo đúng chỉ đạo.

Trên cơ sở rà soát lại tiến độ thực hiện dự án, Phòng Quản lý sử dụng đất đã tổng hợp, lập danh mục các dự án được chấp thuận địa điểm đầu tư (đợt 1) có tiến độ đầu tư chậm (có tỷ lệ thoả thuận bồi thường, giải toả đạt dưới 50% diện tích đất dự án) đối với 77 dự án, diện tích 959ha0306, trong đó:

+ 58 dự án nhà ở với diện tích 771ha8470.

+ 11 dự án sản xuất kinh doanh với diện tích 39ha7714.

+ 8 dự án phúc lợi công cộng với diện tích 147ha4122.

 (gửi kèm danh sách chấm dứt, không gia hạn 77 dự án có văn bản chấp thuận địa điểm và danh sách 35 dự án bị thu hồi huỷ bỏ quyết định thu hồi, huỷ bỏ quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất).

 

Đính kèm:

1/ Phụ lục 1: Danh sách dự án nhà ở chấp thuận địa điểm chấm dứt không được gia hạn

2/ Phụ lục 2: Danh sách dự án SXKD chấp thuận địa điểm đầu tư chấm dứt không được gia hạn

3/ Phụ lục 2a: Danh sách các dự án phúc lợi công cộng chấp thuận địa điểm chấm dứt không được gia hạn

4/ Danh sách các khu đất có quyết định thu hồi, hủy bỏ năm 2012, 2013

 


Số lượt người xem: 7608    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm