• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
3
3
0
1
5
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực môi trường 04 Tháng Mười 2016 10:00:00 SA

Bộ TN&MT: Ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ

 


 
Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Bộ TN&MT đã ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP; trong đó, căn cứ vào chức năng và các nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi đơn vị, cá nhân trong việc triển khai thực hiện.
 
 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành

Ngày 31/05/2016, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BTNMT để triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng với mục tiêu là tất cả các dơn vị trực thuộc Bộ từ ngày 01/9/2016, toàn bộ các văn bản và hồ sơ công việc (không mật) được xử lý qua mạng thông tin điện tử, bảo đảm kiểm soát tiến độ xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại mọi thời điểm, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.

Tính đến thời điểm hiện nay, Bộ TN&MT đã sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong hoạt động của Bộ, cơ bản 100% văn bản và hồ sơ công việc đã được xử lý khép kín trên môi trường mạng điện tử, các văn bản nội bộ trong Bộ đã sử dụng chữ ký số.

 

Đặc biệt, Bộ TN&MT đã hoàn thành việc triển khai thực hiện liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử phục vụ quản lý điều hành giữa Bộ TN&MT và Văn phòng Chính phủ.


 

Lộ trình cụ thể đối với triển khai dịch vụ công trực tuyến

Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc ban hành danh mục các dịch vụ công trục tuyến mức độ 3, 4 thực hiện năm 2016 của Bộ TN&MT gồm: Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; Cấp chứng nhận đánh giá tác động môi trường; Cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

Đến nay, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện, chi tiết gồm: (i) Lĩnh vực môi trường đã xây dựng, trình ban hành Thông tư hướng dẫn để bảo đảm triển khai dịch vụ công trực tuyến; Đề xuất lộ trình cụ thể cung cấp các dịch vụ công mức độ 3,4 trong thời gian tới; Bảo đảm vận hành các dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp. Đồng thời, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong năm 2016 (gồm: Phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Phê duyệt điều chỉnh báo cáo đảnh giá môi trường chiến lược; Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phê duyệt báo cáo điều chỉnh đánh giá môi trường). Kết quả thực hiện hoàn thành trong năm 2016 và đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia. (ii)  Lĩnh vực địa chất và khoáng sản đã xây dựng, trình ban hành Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục triển khai dịch vụ công trực tuyến (ưu tiên các dịch vụ công triển khai trong năm 2016); Đề xuất lộ trình cụ thể cung cấp các dịch vụ công mức độ 3, 4 trong thời gian tới. Đồng thời, hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong năm 2016 (gồm: Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; Cấp giấy phép khai thác khoáng sản; Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản; Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản; Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản). (iii ) Lĩnh vực đo đạc và bản đồhoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2016 (gồm: Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ).

 

Đối với triển khai Hệ thống hải quan điện tử một cửa quốc gia, Bộ TN&MT đã hoàn thành việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hệ thống một cửa quốc gia thông báo đã đủ điều kiện triển khai chính thức 04 thủ tục tại Cổng thông tin một cửa quốc gia (gồm: Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC; Xác nhận đăng ký nhập khẩu polyon trộn sẵn HCFC-141b; Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC; Đăng ký xuất khẩu chất thải nguy hại).


Tích cực phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập hệ thống thông tin đất đai - xây dựng

Bộ TN&MT đã cho chủ trương mở mới dự án “Xây dựng hệ thông tin đất đai - xây dựng” để bắt đầu thực hiện trong năm 2017. Dưới sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Văn phòng Chính phủ, Bộ TN&MT đã giao Cục Công nghệ thông tin làm việc, phối hợp với Trung tâm Thông tin, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng và các địa phương (dự kiến áp dụng tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nằng) đang tiến hành khảo sát tại các địa phương và để thống nhất các nội dung phối hợp triển khai thiết lập Hệ thống thông tin đất đai - xây dựng; đang phối hợp chuẩn bị hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo kế hoạch.


 

Triển khai đồng bộ nhiều nội dung quy định về đất đai

Các nội dung liên quan đến quản lý đất đai trong Nghị quyết 36a/NQ-CP gồm: Xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ thực hiện các nghĩa vụ thuế.

 

Cụ thể, theo Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 của Bộ trưởng Bộ TN&MT, số thủ tục hành chính về đất đai công bố là 41 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp và 62 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp. Đây là các thủ tục hành chính ở địa phương. Năm 2016, Bộ TN&MT tiếp tục triển khai một số nội dung sau: Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến các dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Tổng cục Quản lý đất đai; Phối hợp với Tổng cục Thuế triển khai thực hiện liên thông thông tin tại 7 tỉnh thí điểm nhằm chia sẻ, trao đồi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai đế xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sừ dụng đất; Chỉ đạo các địa phương đã triển khai vận hành cơ sở dữ liệu địa chính thực hiện dịch vụ “Cung cấp thông tin đất đai” cho người dân, doanh nghiệp ở Mức độ 4.

 

Về triển khai lập hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ TN&MT đã tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin đất đai hiện đại, đa mục tiêu theo nguyên tắc tập trung, thống nhất trên toàn quốc. Đảm bảo người sử dụng đất, bao gồm cả doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được tiếp cận với các dịch vụ quản lý đất đai hiệu quả, tin cậy và minh bạch. Hệ thống đảm bảo thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu tới hệ thống thông tin của các cơ quan Thuế, Xây dựng, Nông nghiệp, Giao thông, Viễn Thông, Ngân hàng, Công chứng và các cơ quan khác có liên quan.

 

Trong năm 2017, Bộ cũng dự kiến sẽ triển khai xây dựng Dự án “Xây dựng Hệ thống thông tin đất đai và mô hình giao dịch đất đai điện tử” phục vụ quản lý nhà nước về đất đai các cấp; hỗ trợ người sử dụng đất thực hiện các quyền của mình trong giao dịch đất đai nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư trong việc xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Dự án sẽ góp phần đưa các dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai lên Mức độ 4 trong năm 2017, đồng thời tạo cơ sở để từng bước tài chính hóa việc cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.

 

Về việc hướng dẫn thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất qua mạng điện tử trên toàn quốc: Hiện nay, Bộ TN&MT đang xây dựng Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai và dự kiến sẽ trình Chính phủ vào tháng 11 năm 2016. Nghị định này quy định cụ thể về các thủ tục hành chính sẽ triển khai thực hiện theo từng mức độ phù hợp với hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu của các địa phương.


 

Công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên cổng thông tin điện tử Chính phủ

 

Bộ TN&MT ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, triển khai tại Văn phòng Bộ. Hệ thống đã kết nối liên thông, công khai tiến độ giải quyết hồ sơ của Bộ TN&MT trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ:

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/congkhaitiendogiaiquyethoso?categoryId=l 00003357.Nguồn: CTTĐT

 

 

 


Số lượt người xem: 2228    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm