• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
8
7
9
2
9
Thông tin tổng hợp lĩnh vực khác 30 Tháng Mười Một 2016 1:50:00 CH

Văn phòng thường trực Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với BĐKH và quản lý nước sẽ do Vụ Hợp tác quốc tế phụ trách

  
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa kí Quyết định số 2717/QĐ-BTNMT về việc chuyển Văn phòng thường trực Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước từ Cục Quản lý tài nguyên nước sang Vụ Hợp tác quốc tế.
 

Theo Quyết định, Bộ trưởng yêu cầu Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm bàn giao tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề liên quan của Văn phòng về Vụ Hợp tác quốc tế, hoàn thành trước ngày 15/12/2016.

 

Bộ trưởng giao Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế làm Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Phân ban, trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế sử dụng nhân sự và bộ máy của Vụ Hợp tác quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng; đặc biệt có trách nhiệm xây dựng phương án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Văn phòng, trình Bộ trưởng trong quý I năm 2017.

 

Cùng với đó, các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Quản lý tài nguyên nước thực hiện các thủ tục về nhân sự, tài chính trong quá trình bàn giao Văn phòng.

Các nhân sự của Cục Quản lý tài nguyên nước chấm dứt việc kiêm nhiệm các vị trí của Văn phòng kể từ thời điểm hoàn thành việc điều chuyển.

 

 

Văn phòng thường trực Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước (Văn phòng) được thành lập tại Quyết định số 769/QĐ-BTNMT ngày 27/4/2011 của Bộ trưởng Bộ TN&MT. Văn phòng là bộ phận giúp việc Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, có chức năng giúp Chủ tịch Phân ban, Bộ trưởng Bộ TN&MT tổ chức thực hiện Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

 

 

Văn phòng có nhiệm vụ và quyền hạn: (i) Xây dựng, trình Chủ tịch Phân ban kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; theo dõi, đôn đốc, điều phối việc triển khai thực hiện hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ sau khi được phê duyệt; (ii) Làm đầu mối liên hệ, phối hợp công tác giữa Phân ban với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; (iii) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ các cuộc họp, các hội nghị, hội thảo của Phân ban, của Ban điều hành liên ngành và của các nhóm công tác; tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Phân ban và của Ban điều hành liên ngành; (iv) Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; (v) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, Bộ trưởng Bộ TN&MT giao.

 

 

 

 

 

Nguồn: CTTĐT


Số lượt người xem: 3272    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm