• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
0
3
2
3
0
Các công tác khác 01 Tháng Mười 2023 9:26:28 SA
Về thu hồi con dấu thứ hai của Sở Tài nguyên và Môi trường do Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố quản lý, sử dụng  (20/06/2023)
Ngày 15/06/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 5409/TB-STNMT-VP về thu hồi con dấu thứ hai của Sở Tài nguyên và Môi trường do Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố quản lý, sử dụng. Cụ thể: Căn cứ khoản 5, Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị ...
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (15/03/2023)
Thông tin chi tiết xem tại đây: Công văn; Dự thảo; Tờ trình
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021  (23/02/2023)
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 tại Quyết định số 122/QĐ-STNMT-KHTC ngày 20 tháng 02 năm 2023 và phụ lục đính kèm. Xem tại đây
Phổ biến Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần  (15/02/2023)
Thực hiện Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022. Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải Danh mục văn bản ban ...
Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (19/01/2023)
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2023 tại Quyết định số 31/QĐ-STNMT-KHTC ngày 13 tháng 01 năm 2023 và phụ lục đính kèm. Xem chi tiết tại đây
Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (09/12/2022)
Thực hiện Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân ...
Công khai tài chính vốn đầu tư xây dựng cơ bản đợt 2 năm 2022  (13/10/2022)
Thực hiện Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ ...
Tài liệu Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022  (06/10/2022)
Xem tại đây: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; ,9; 10; 11
Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật  (15/07/2022)
Ngày 11/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 392/STNMT-PC-BGĐ về việc phổ biến tài liệu giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật kèm theo Văn bản số 1747/BTP-VĐCXDPL ngày 01/6/2022 của Bộ Tư pháp. Theo đó, Ban Giám đốc Sở chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở phổ biến đến công chức, ...
Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp  (07/07/2022)
Ngày 05/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 376/STNMT-PC-BGĐ về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp. Sở Tài nguyên và Môi trường công khai Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm