Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
2
7
0
3
Công tác khí tượng thủy văn - Phòng chống thiên tai 13 Tháng Hai 2023 9:15:00 SA

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thuỷ văn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

          Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2023 phê duyệt Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày ký.

          Quy chế này quy định công tác phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố giữa các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, đơn vị thuộc Trung ương trên địa bàn Thành phố.

          Mục tiêu của quy chế nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ và quy định trách nhiệm phối hợp giữa các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố, bảo đảm tính chặt chẽ và tuân thủ quy định pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn; hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp và trao đổi về thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn; giảm thiểu những tác hại tiêu cực do thời tiết, khí hậu, thủy văn gây ra.

           Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành tại Quyết định số 300/QĐ-UBND thay thế Quy chế được ban hành tại Quyết định sồ 29/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019, có cập nhật, sửa đổi bổ sung nhiều nội dung như sau:

-  Về cơ sở pháp lý, Quy chế bổ sung các quy định mới về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn); chế độ báo cáo định kỳ hàng năm lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ; quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu; quy trình hướng dẫn, lựa chọn, chỉ định bến cảng có tính đai diện về điều kiện khí tượng thủy văn cho khu vực cảng biển để quan trắc, cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn; quy định dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu (nội dung về đánh giá tác động khí hậu); xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn. Quy chế bám sát nội dung, tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó, nhấn mạnh việc tăng cường chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn.

- Về bố cục, Quy chế gồm có 03 chương, 23 Điều, trong đó Chương I có 3 Điều Quy định chung về Phạm vi, Mục tiêu, Nguyên tắc phối hợp; Chương II có 1 Điều về Nội dung phối hợp; Chương III về Tổ chức thực hiện, có 19 Điều, quy định trách nhiệm của các Sở ban ngành, đặc biệt bổ sung trách nhiệm của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh tại Điều 10.    

 


 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 724    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm