Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
8
7
8
9
1
Thông tin xử phạt vi phạm hành chính 15 Tháng Năm 2024 2:40:00 CH

Dự thảo Quyết định quy định mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 


 

 

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 4711/UBND-ĐT giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1162/QĐ-STNMT-TTr về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập để xây dựng Quyết định quy định mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Sau quá trình nghiên cứu các quy định pháp luật có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Khoản 1 Điều 35 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quy định:

 

 

 

"Điều 35. Lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

 

 

 

 

1. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của Thành phố trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến".

 

 

 

Thực hiện ý kiến của Sở Tư pháp tại 2711/BC-STP-THPL ngày 09 tháng 5 năm 2024 về thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với hành vi vi phạm quy định tại các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung: "thực hiện việc đăng tải toàn văn dự thảo trên cổng thông tin điện tử của Thành phố hoặc Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường có liên kết với Cổng thông tin điện tử của Thành phố".

 

 

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải Dự thảo Quyết định quy định mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến trong thời hạn ít nhất 30 ngày.

 

Thông tin góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Thanh tra Sở) hoặc gửi qua hộp thư điện tử:

 

thanhtra.stnmt@tphcm.gov.vn

 

Đính kèm dự thảo

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Thanh tra Sở

 

 

 Số lượt người xem: 571    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm