• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
0
7
8
2
Tuyển dụng công chức - viên chức 02 Tháng Hai 2024 9:55:00 SA

Quy định mới về tuyển dụng cán bộ, công chức làm việc tại TP HCM

(NLĐO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn của TP HCM

 
 

Cụ thể, Nghị định số 07/2024/NĐ-CP ngày 1-2-2024 quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường của TP HCM tại Nghị quyết số 98 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Bầu cử, sử dụng, quản lý đối với cán bộ làm việc tại xã, phường, thị trấn

Nghị định nêu rõ, việc bầu cử, sử dụng, quản lý, bãi nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ làm việc tại xã, phường, thị trấn của TP HCM thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quy định khác của pháp luật có liên quan, điều lệ, quy định của Đảng và của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương.

Sau khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc chỉ định chức vụ cán bộ cấp xã, UBND TP HCM căn cứ vào tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức ban hành quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức và xếp lương đối với cán bộ cấp xã. Quyết định này có giá trị như quyết định tuyển dụng công chức đối với các trường hợp chưa là công chức để xem xét bố trí, phân công công tác theo quy định.

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cán bộ làm việc tại xã, phường, thị trấn của TP HCM thực hiện theo quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

 

 

Quy định mới về tuyển dụng cán bộ, công chức làm việc tại TP HCM- Ảnh 1.

 

 

Quy định việc bầu, tuyển dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn của TP HCM có hiệu lực từ ngày 01-2-2024

Theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác hoặc khi thôi đảm nhiệm chức vụ (không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật), cán bộ làm việc tại xã, phường, thị trấn được bố trí, phân công công tác, điều động, chuyển sang làm công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn hoặc công chức từ cấp huyện trở lên nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm mới. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức và xếp lương tại vị trí việc làm mới thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý công chức.

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại xã, thị trấn

Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với công chức làm việc tại UBND xã, thị trấn thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn, việc tuyển dụng, bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 Luật Dân quân tự vệ và văn bản hướng dẫn thi hành. Quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng công chức đối với trường hợp chưa phải là công chức.

Chính phủ giao UBND TP HCM trình HĐND cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định các chính sách, biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường của TP HCM phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường theo phân cấp của UBND TP HCM.

UBND xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn của TP HCM thực hiện việc sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ; thực hiện hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (1-2-2024), cán bộ, công chức đang làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường nếu đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định thì được chuyển thành cán bộ, công chức cấp huyện trở lên làm việc tại xã, phường, thị trấn; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì cán bộ, công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó.

Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện rà soát hồ sơ cán bộ, công chức đang làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường để báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện và gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND TP HCM ban hành quyết định chuyển cán bộ, công chức đang làm việc tại xã, phường, thị trấn thành cán bộ, công chức thuộc biên chế của UBND cấp huyện.

Cán bộ, công chức đang làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định; trong thời gian này tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đang được hưởng theo quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

Hết thời hạn 3 năm mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện chế độ nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện) hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Thời gian giữ chức vụ cán bộ thuộc tổ chức Đảng, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tính vào thời gian giữ chức vụ theo quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2024

 

Nguồn: BÁO ĐIỆN TỬ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

 

 


Số lượt người xem: 1051    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm