SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
1
7
1
7

 Luật Đất đai năm 2013

 

           Luật Đất đai đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Nhằm phổ biến nội dung Luật Đất đai năm 2013 và nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý đất đai tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng Cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lớp tập huấn Luật Đất đai năm 2013 với những nội dung cụ thể như: triển khai các quy định của Luật Đất đai năm 2013, hướng dẫn các nội dung mới của Luật Đất đai năm 2013 cho lãnh đạo các quận - huyện và cán bộ chuyên trách thuộc Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chịu trách nhiệm làm báo cáo viên. Lớp tập huấn được tổ chức vào 02 ngày (ngày 13 và ngày 14/3/2014) tại Hội trường Thành phố.

  Tải về Luật Đất đai 2013 tại đây

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Nghị định 44/2014/NĐ-CP: Quy định về giá đất;
Nghị định 45/2014/NĐ-CP: Quy định về thu tiền sử dụng đất;
Nghị định 46/2014/NĐ-CP: Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Nghị định 47/2014/NĐ-CP: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

*Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT: Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
*Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT: Quy định về hồ Sơ địa chính.
*Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT: Quy định về bản đồ địa chính.
*Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT: Ban hành quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.
*Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT: Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
*Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT: Quy định chi tiết việc lập; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
*Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT: Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
* Chỉ thị 16/2014/CT-UBND: Về việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

Bảng so sánh Luật >< Nghị Định><Dự thảo Quyết định

TÀI LIỆU HỌP NGÀY 15/8/2014

 
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013
 
Sở TNMT sẽ tham gia giao lưu trực tuyến của báo Pháp Luật TPHCM tổ chức vào 02 đợt:
- Tháng 9 -2014: Giao lưu trực tuyến về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các nghỉa vu tài chính liên quan
- Tháng 12-2014: Giao lưu trực tuyến về việc thu hồi, bồi thường đất

 TÀI LIỆU HỌP NGÀY 14/10/2014

* Dự thảo Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày 8 tháng 10 năm 2014;

* Dự thảo Tờ trình về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày 8 tháng 10 năm 2014;

* Góp ý dự thảo Quyết định về thời gian và cơ chế liên thông trong công tác đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 DỰ THẢO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH(Theo công văn số 9079/TNMT-KTĐ ngày 10/12/2014) 

  DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ( Theo Công văn số 1448/TTr-TNMT-KTĐ ngày 11/03/2015)

 

Ngày 24/8/2015

 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo công văn số 6098/TNMT-PTQĐ

 

Sở TNMT đã dự thảo quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TPHCM và Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành quy chế đấu giá.

 

Góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

Góp ý đối với Dự thảo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đất đai 2013

 

Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của UBND Thành phố                                                 

 

 

Văn bản đang lấy ý kiến
Loại văn bản :
Trích yếu :
In bài viết
Tài liệu đính kèm
  • Tên tài liệu download

Hỏi đáp
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Không tìm thấy kết quả theo yêu cầu.
Tổng số: 0  
Tìm kiếm