Sở Tài Nguyên và Môi Trường > pages > su-kien-thu-moi  

Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
MauLeftRight

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM XÚC TIẾN

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ (ITPC)

 

Số: 347 /TM-ITPC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2013

THƯ MỜI

 

 

Kính gửi: Quý cơ quan

           

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên & Môi trường và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Lãnh đạo các Sở (Họp tháo gỡ khó khăn lần thứ 110).

Kính mời đại diện đơn vị tham dự:

§ Thời gian: 08g00 – 11g30, Thứ Tư ngày 26/6/2013

§ Địa điểm: Hội trường KS Grand (lầu 4), số 08 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

§ Nội dung: Trả lời các câu hỏi vướng mắc của doanh nghiệp liên quan lĩnh vực sau:

1.   Sở Giao thông vận tải: Kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm ngành giao thông – vận tải; Thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe; Thủ tục đăng ký khai thác vận tải hành khách bằng ô tô; Thủ tục cấp phép đào đường và thỏa thuận đầu mối hạn tầng.

2.   Sở Kế hoạch & Đầu tư: Luật Doanh nghiệp và các quy định về đăng ký kinh doanh.

3.   Sở Quy hoạch – Kiến trúc: Cung cấp các văn bản pháp lý được phép công bố công khai do Sở ban hành; Hướng dẫn các thủ tục về quy hoạch kiến trúc, thông tin quy hoạch xây dựng.

4.   Sở Tài nguyên & Môi trường: Bảo vệ môi trường, ô nhiễm công nghiệp, quản lý chất thải, chất lượng môi trường.

5.   Sở Xây dựng: Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thị trường bất động sản.

§ Phí tham dự: Miễn phí

Vui lòng đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước ngày 24/6/2013 bằng fax hoặc email. Nếu đơn vị có câu hỏi vướng mắc đề nghị gửi qua email trước ngày 21/6/2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư – Tổ Đối thoại Doanh nghiệp

Địa chỉ:   51 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại:       3910 1304                 Fax: 3910 5589

Email:               doithoai@itpc.gov.vn

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu

 

Ghi chú: gửi xe tại KS Grand

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Phó Nam Phượng

BUỔI ĐỐI THOẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ

VÀ LÃNH ĐẠO CÁC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI,

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC, SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG, SỞ XÂY DỰNG

(Họp tháo gỡ khó khăn lần thứ 110)

Ngày 26/6/2013

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

 

 

Tên cơ quan:

 

 

Ông/ Bà:                                                                                 Chức vụ:

 

 

Điện thoại                                                                              Fax:

 

 

E-mail:

 

 

Địa chỉ:

 

 

Ngành nghề kinh doanh:

 

 

Câu hỏi, vấn đề cần giải đáp: (nếu nhiều câu hỏi, vui lòng gởi file đính kèm bằng e-mail)

 

 

 

 

Vui lòng đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước ngày 24/6/2013 bằng fax hoặc email. Nếu đơn vị có câu hỏi vướng mắc đề nghị gửi qua email trước ngày 21/6/2013.

 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

TỔ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP

 

                        Địa chỉ:          51 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

                        Điện thoại:    3910 1304                 Fax: 3910 5589

                        Email:             doithoai@itpc.gov.vn

 

Tải File đính kèm tại đây !

 

 

Tìm kiếm