Sở Tài Nguyên Môi Trường > pages > van-ban-moi  

Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
MauLeftRight

 
 

văn bản mới

 

 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Tổng số: 84  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
155/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18/11/2016
155/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18/11/2016
20/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 25/08/2016
24/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 02/07/2016
60/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 01/07/2016
60/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 01/07/2016
985a/QĐ-TTg Chính phủ Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 01/06/2016
40/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 15/05/2016
41/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. 15/05/2016
971/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc đính chính Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 29/04/2016
579/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 22/03/2016
03/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 10/03/2016
03/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 10/03/2016
757/KH-TNMT-QBVMT Sở Tài Nguyên Môi Trường Chương trình "3T trong trường học" năm 2016 25/01/2016
104/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 19/01/2016
105/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về viêc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về đề án bảo vệ môi trường chi tiết. 19/01/2016
76/2015/TT_BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 31/12/2015
77/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 31/12/2015
212/2015/TT-BTNMT Bộ Tài Chính HƯớng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 31/12/2015
65/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 21/12/2015
1
2 3 4 5
Trang tiếp theo Trang cuối

Tìm kiếm