Sở Tài Nguyên Môi Trường > pages > van-ban-moi  

Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
MauLeftRight

 
 

văn bản mới

 

 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Tổng số: 50  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
36/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về quản lý chất thải nguy hại. 30/06/2015
19/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận. 23/04/2015
19/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận. 23/04/2015
19/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận. 23/04/2015
13/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường. 31/03/2015
12/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 31/03/2015
11/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 31/03/2015
12/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 31/03/2015
06/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại. 25/02/2015
19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số Điều của luật Bảo vệ môi trường. 14/02/2015
18/2015/NĐ-CP Quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 14/02/2015
03/2015/NĐ-CP Xác định thiệt hại đối với môi trường. 06/01/2015
127/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 31/12/2014
65/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi Thông tư 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường. 29/12/2014
48/2014/TTLT-BYT-BTNMT Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 22/12/2014
63/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 11/11/2014
26-CT-TTg Về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 25/08/2014
80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014
55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường 01/07/2014
52/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 24/05/2014
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối

Tìm kiếm