• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
7
8
9
0
4
Phòng chống tham nhũng & TH tiết kiệm chống lãng phí 27 Tháng Mười Hai 2019 7:55:00 SA

Báo cáo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020

 Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và xây dựng phương hướng kế hoạch năm 2020 như sau:

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với nhiều bộ phận, nhiều khâu tiếp xúc với các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác. Do vậy Ban giám đốc Sở đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt cũng như lâu dài; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động. Đảm bảo 100% CBCCVC được tham gia học tập và quán triệt các quy định mới ban hành bằng nhiều hình thức như tổ chức ngày chào cờ là ngày học tập thực hiện theo pháp luật; mời báo cáo viên; tại các cuộc giao ban hàng tuần, tháng của các đơn vị trực thuộc, bản tin nội bộ… giúp cho đảng viên, cán bộ CC nắm vững và hiểu sâu sắc mục đích ý nghĩa của tầm quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, nắm vững quy định của pháp luật nhằm nâng cáo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành một số công văn để báo cáo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở, cụ thể như sau:

- Kế hoạch số 2799/KH-STNMT-TTr ngày 16 tháng 04 năm 2018 về triển khai thi hành Luật Phòng chống, tham nhũng năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kế hoạch số 2799/KH-STNMT-TTr ngày 16 tháng 04 năm 2018 về triển khai Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện kết luận, kiến nghị của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Công văn số 7531/STNMT-TTr ngày 30 tháng 8 năm 2019 về triển khai thực hiện Công văn số 25/UBND-NCPC ngày 26 tháng 3 năm 2019 và Kế hoạch số 953/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Văn bản số 1195-CV/TU ngày 17 tháng 01 năm 2019 về thực hiện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Thông báo số 212-TB/BCĐTW ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Ban Chỉ đạo.

- Kế hoạch số 9157/KH-STNMT-TTr ngày 28 tháng 10 năm 2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Công tác cải cách hành chính

- Sở Tài nguyên và Môi trường luôn đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Sở luôn gắn với việc rà soát, đánh giá, xem xét, dự kiến bãi bỏ sửa đổi, bổ sung các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm kịp thời loại bỏ những quy định lạc hậu, mẫu thuẫn, chồng chéo, không đúng thẩm quyền, không minh bạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

- Sở đã ban hành Kế hoạch số 504/KH-STNMT-PC ngày 18 tháng 01 năm 2019 về công tác kiểm tra, rà soát văn bản thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019, với 78 VBQPPL liên quan đến ngành.

- Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch số 549/KH-STNMT-VP ngày 21 tháng 01 năm 2019 và giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị triển khai kế hoạch chi tiết tại đơn vị mình để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính phù hợp với chuyên môn nhiệm vụ. Ngoài ra, Sở còn ban hành và triển khai Kế hoạch số 767/KH-STNMT-VP ngày 29 tháng 01 năm 2019 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Sở đã rà soát tất cả TTHC trong tất cả lĩnh vực theo quy định của pháp luật hiện hành và căn cứ trên các Quyết định công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Triển khai Kế hoạch số 766/KH-STNMT-VP ngày 29/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Sở đã tiến hành kiểm tra 07/21 đơn vị (kết hợp kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001).

- Trong năm 2019, Sở đã trình và đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố bằng 03 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính; đồng thời cũng đã có 02 Tờ trình để trình công bố danh mục 02 TTHC lĩnh vực tài nguyên nước, 10 TTHC lĩnh vực môi trường và 30 TTHC lĩnh vực đất đai. Như vậy, số thủ tục hành chính hiện nay của Sở là 179 thủ tục, trong đó đã được công bố là 120 thủ tục, đang trình Ủy ban nhân dân thành phố chờ công bố 45 thủ tục, chưa trình 14 thủ tục lĩnh vực đất đai.

- Số lượng TTHC đang thực hiện liên thông: Triển khai Kế hoạch số 1667/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng, công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt 19/26 quy trình nội bộ; còn 6/26 quy trình nội bộ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính đang thẩm định để trình phê duyệt, 01 quy trình Sở đang xây dựng.

- Thực hiện Kế hoạch số 3230/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng, công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành Quyết định phê duyệt 83 quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Ngoài ra, Sở đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ của Sở 02 quy trình lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân quận - huyện; đồng thời Sở có văn bản đề xuất chuyển 04 quy trình lĩnh vực khoáng sản để bổ sung danh mục, xây dựng và trình phê duyệt theo Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Số lượng TTHC đang thực hiện kết hợp: dự kiến 02 thủ tục (Sở đang dự thảo và lấy ý kiến các phòng, ban có liên quan). Ngoài ra, cũng tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, đã thực hiện hướng dẫn người dân kê khai các tờ khai thuế và nộp các thành phần hồ sơ theo yêu cầu của Chi cục Thuế tại Bộ phận Một cửa; thực hiện mô hình nhận ghép các TTHC như: Thủ tục xóa thế chấp với thủ tục chuyển quyền, thủ tục đính chính sai sót trên giấy chứng nhận (thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận hoặc của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố) với thủ tục đăng ký thay đổi thông tin của người được cấp giấy chứng nhận với thủ tục thay đổi số nhà; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thu tiền lệ phí trước bạ, lệ phí thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất, ... (các khoản liên quan nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất) ngay tại Bộ phận Một cửa.

2.2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức nhân sự các phòng, ban chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Sở có 11 phòng, ban và 10 đơn vị trực thuộc.  

- Tình hình quản lý biên chế: Căn cứ Quyết định 84/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về giao biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội đặc thù năm 2019, Sở tiến hành phân bổ chỉ tiêu biên chế như sau:

+ Hành chính: 278 biên chế.

+ Sự nghiệp: 240 biên chế.

- Tình hình triển khai ban hành quy chế và thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế làm việc của Sở: Tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đều tuân thủ quy chế làm việc của Sở, tổ chức và hoạt động theo quy chế đã ban hành.

2.3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh mục vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Sở đã phê duyệt 5 Đề án vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc, ngoài ra có 03 đơn vị trực thuộc tự chủ tự phê duyệt Đề án vị trí việc làm theo thẩm quyền.

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, bổ nhiệm (ngạch/chức vụ/chức danh):

+ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 10 trường hợp;

+ Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: 46 trường hợp;

+ Điều động: 08 trường hợp;

+ Tiếp nhận: 04 trường hợp;

+ Chuyển công tác: 03 trường hợp;

+ Biệt phái: 02 trường hợp;

+ Nghỉ hưu: 10 trường hợp;

+ Nghỉ việc: 20 trường hợp.

- Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 1773/KH-STNMT-VP ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019. Trong năm 2019, Sở đã cử 144 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

- Sở đang tiếp tục thực hiện Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017.

2.4. Công tác tài chính, quản lý tài sản công

- Sở ban hành Quyết định số 102/QĐ-STNMT-VP ngày 29 tháng 01 năm 2019 về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định về tặng, nộp và nhận quà nhân các ngày lễ, tết lớn trong năm.

- Công khai minh bạch trong hoạt động tài chính kế toán và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thực hiện đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị, mua sắm tài sản công cũng như trong việc thực hiện các chương trình dự án, cung cấp dịch vụ theo quy định, chi trả hoạt động dịch vụ, tiền lương tiền công qua tài khoản ngân hàng, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt. Các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng nội dung quy chế chi tiêu nội bộ đã được ban hành.

- Chấp hành đúng các quy định về chính sách, chế độ tiền lương, tiển thưởng, nâng bậc. Trong năm, đã thực hiện nâng lương trước niên hạn theo phân cấp cho ­­­­89 công chức, viên chức và người lao động; nâng lương thường niên cho 356 công chức, viên chức và người lao động.

3. Kết quả hoạt động thanh kiểm tra

Trong năm 2019, đã tiến hành 36 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giải quyết 694 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng trình tự thủ tục, có phân công cán bộ giám sát các đoàn thanh tra theo đúng quy định. Qua công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và hoạt động của các Đoàn Thanh tra, kiểm tra, Sở chưa nhận được đơn, thư phản ánh nào về các thành viên đoàn thanh tra, cán bộ công chức có hiện tượng nhũng nhiễu, yêu sách. Công tác xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật, trong năm 2019 đã tham mưu và ban hành 115 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước với tổng số tiền 16.131.450.000 đồng (mười sáu tỷ một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm nghìn đồng).

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trong năm 2019, Sở chưa tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng

- Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên cập nhật, thông báo tình hình thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng của các cơ quan cấp trên đến các phòng, ban, đơn vị và cán bộ công chức của Sở, qua đó phát huy hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- Duy trì, theo dõi, xử lý phản ảnh của người dân qua đường dây nóng và kịp thời, tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định để ghi nhận những phản ánh của người dân; phối hợp với các cơ quan đoàn thể, báo chí trong việc kiểm tra, phản ánh tình hình hoạt động để phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp có dấu hiệu vi phạm luật phòng, chống tham nhũng. Trong thời gian qua, chưa tiếp nhận phản ảnh nào về các bộ, công chức Sở có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, tổ chức.

- Phát huy vai trò của các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh tuyên tuyền và vận động cán bộ công chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác; Qua hoạt động các đoàn thể cùng tiếp nhận và phản ảnh những hành vi sai phạm để Đảng ủy, chính quyền có biện pháp xử lý, giáo dục kịp thời.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng

- Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa để xảy ra tình trạng tham nhũng, vi phạm nào, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục duy trì, phát huy công tác phòng, chống tham nhũng không để xảy ra trường hợp vi phạm nào của cán bộ công chức.

- Mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Tài nguyên và Môi trường là tốt, hoàn thành đúng mục tiêu.

- Cán bộ, công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường luông đề cao ý thức trách nhiệm, chí công vô tư trong khi thực hiện công vụ được giao. Thực hiện tốt trọng trách, nhiệm vụ của mình cũng như lãnh đạo đơn vị thường xuyên kịp thời nhắc nhở, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đúng theo quy định của pháp luật để từ đó góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

2. Dự báo tình hình tham nhũng

Với những đặc điểm tính chất hoạt động của ngành có liên quan đến nhiều đối tượng tổ chức, cá nhân, nếu không có các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tích cực rất dễ có nguy cơ xảy ra hiện tượng tham nhũng trong các thủ tục hành chính như : cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu hồi đất, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, xả nước thải, các giấy phép quản lý chất thải nguy hại, thanh tra kiểm tra tài nguyên và môi trường, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước…

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng mà Sở đang thực hiện để tình hình tham nhũng tại Sở sẽ không xảy ra.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và các chương trình kế hoạch của đảng nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng. Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm tại Sở.

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng cũng như các văn bản pháp luật mới. Xây dựng công tác tuyên truyền, giáo dục phù hợp với thực tiễn làm cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của vấn nạn tham nhũng.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập Tư tường và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Công khai, minh bạch các hoạt động, thủ tục hành chính của Sở, thường xuyên rà soát chỉnh sửa các bộ thủ tục hành chính nhằm đơn giản thủ tục và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Luân chuyển cán bộ, kê khai thu nhập, thực hiện đúng định mức, quy chế chi tiêu nội bộ và chế độ tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu nại. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng kinh phí ngân sách, đảm báo đúng nội dung, mục đích, đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để kịp thời phát hiện những vướng mắc, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có xảy ra.

-  Tăng cường sự giám sát của các tổ chức Đảng, các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị, đặc biệt đối với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

- Rà soát các quy định, quy trình trong công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác cấp giấy phép để đề xuất ban hành, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi nhiệm vụ và đảm bảo việc kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

Thanh tra Sở


Số lượt người xem: 432    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm