• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
7
1
7
5
Phòng chống tham nhũng & TH tiết kiệm chống lãng phí 27 Tháng Bảy 2021 5:29:42 SA
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và xây dựng phương hướng kế hoạch năm 2019  (17/12/2018)
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với nhiều bộ phận, nhiều khâu tiếp xúc với các tổ chức cá nhân đến liên hệ công ...
Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013  (20/08/2013)
Thực hiện công văn số 6513/STC-NS ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm lãng phí năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 tại Sở như sau: I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 1. Công tác lãnh ...
Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí quý II  (20/05/2013)
Thực hiện công văn số 5250/STC-NS ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm lãng phí quý II năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí quý II năm 2013 tại Sở như sau: I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 1. ...
Báo cáo về tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quý I năm 2013 tại Sở Tài nguyên và Môi trường  (03/04/2013)
Thực hiện công văn số 2128/STC-NS ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm lãng phí quý I năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí quý I năm 2013 tại Sở như sau: I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 1. ...
Kế hoạch về triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (03/04/2013)
  
Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, ...
9 nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng  (25/03/2013)
  
(ĐCSVN) – Ngày 1/2/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 163-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Toàn văn Quy định như sau:
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm