• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
3
4
6
1
2
Tin tức sự kiện 30 Tháng Năm 2013 11:50:00 SA

Nhà xây trong khu quy hoạch “treo” có thể được bồi thường

Đây là thông tin được ông Nguyễn Hữu Tín - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết tại cuộc họp “Báo cáo quy định chi tiết một số nội dung cấp phép xây dựng trên địa bàn TP” sáng 28-5.

<p><object id="winMediaPlayerID" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." name="winMediaPlayer" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="250" height="45" type="application/x-oleobject" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: medium 'Times New Roman'; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></object></p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <table border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" width="40" align="center" style="border-collapse: separate"> <tbody> <tr> <td><img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" border="1" hspace="0" src="http://diaoc.tuoitre.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=636356" hyperlink="" style="border-bottom: rgb(0,0,255) 1px solid; border-left: rgb(0,0,255) 1px solid; border-top: rgb(0,0,255) 1px solid; cursor: pointer; border-right: rgb(0,0,255) 1px solid" alt="" /></td> </tr> <tr> <td class="tLegend" style="padding-bottom: 2px; font-style: normal; padding-left: 2px; padding-right: 2px; font-family: Arial; color: rgb(97,97,97); font-size: 11px; padding-top: 2px">&Ocirc;ng Nguyễn Văn Vũ (ở Ấp Doi, P.15, Q.G&ograve; Vấp, TP.HCM) cười tươi khi nghe tin căn nh&agrave; x&acirc;y bằng giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng tạm của &ocirc;ng c&oacute; thể sẽ được bồi thường - Ảnh: VIỄN SỰ</td> </tr> </tbody> </table> </p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">L&yacute; giải cho hướng th&aacute;o gỡ n&agrave;y, &ocirc;ng Nguyễn Hữu T&iacute;n n&oacute;i: &ldquo;Bản chất của nh&agrave; nằm trong v&ugrave;ng quy hoạch cũng giống như nh&agrave; trong lộ giới. Tại sao lại kh&ocirc;ng cấp ph&eacute;p được? Trong năm năm m&agrave; thực hiện quy hoạch th&igrave; kh&ocirc;ng đền b&ugrave;, nhưng sau năm năm m&agrave; kh&ocirc;ng thực hiện th&igrave; cần đền b&ugrave; cho d&acirc;n&rdquo;.</p> <p class="pInterTitle" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: bold 12px arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Sai cam kết, Nh&agrave; nước phải bồi thường</p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n thực tế đ&atilde; được UBND TP.HCM t&iacute;nh tới bằng việc y&ecirc;u cầu Sở X&acirc;y dựng TP ho&agrave;n thiện dự thảo quyết định về cấp giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng (GPXD), thay thế quyết định 68 (năm 2010) về cấp GPXD tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP, theo hướng quyền lợi về x&acirc;y dựng của người d&acirc;n trong những khu vực chậm thực hiện quy hoạch được mở rộng tối đa.</p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <table cellspacing="0" cellpadding="5" width="35%" bgcolor="#feffa3" align="right" style="border-collapse: separate"> <tbody> <tr> <td class="pBody" style="font-family: Arial; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal"> <p class="pBody" style="font-family: Arial; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal"><strong>Đ&oacute; l&agrave; sự c&ocirc;ng bằng!</strong></p> <p class="pBody" style="font-family: Arial; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal">&Ocirc;ng Đo&agrave;n Nhật, ph&oacute; chủ tịch UBND huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, cho rằng Nh&agrave; nước h&igrave;nh th&agrave;nh quy hoạch, khi kh&ocirc;ng thực hiện quy hoạch theo cam kết th&igrave; phải bồi thường cho d&acirc;n. Theo &ocirc;ng Nhật, đ&oacute; l&agrave; sự c&ocirc;ng bằng phải c&oacute;, bởi người d&acirc;n kh&ocirc;ng thể m&ograve;n mỏi chờ đợi, thấp thỏm v&agrave; chịu thiệt hại khi x&acirc;y dựng nh&agrave; cửa trong v&ugrave;ng quy hoạch &ldquo;treo&rdquo; m&atilde;i được.</p> <p class="pBody" style="font-family: Arial; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal">&ldquo;Hướng mới của dự thảo cấp ph&eacute;p x&acirc;y dựng c&oacute; thể chưa th&aacute;o gỡ được vấn đề quy hoạch &ldquo;treo&rdquo;, nhưng sẽ đảm bảo quyền lợi của người d&acirc;n khi x&acirc;y, sửa nh&agrave; cửa. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất ủng hộ v&agrave; mong dự thảo n&agrave;y sẽ sớm được thực hiện&rdquo; - &ocirc;ng Nhật n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Theo dự thảo n&agrave;y, Nh&agrave; nước chỉ cấp GPXD tạm trong trường hợp đ&atilde; c&ocirc;ng bố quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) nhưng chưa c&oacute; quyết định thu hồi đất.</p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng tạm sẽ được tồn tại cho đến hết thời hạn quy hoạch ph&acirc;n khu 1/2.000 (năm năm kể từ ng&agrave;y c&ocirc;ng bố) đ&atilde; được c&ocirc;ng bố trước đ&oacute;. Nếu Nh&agrave; nước đ&atilde; c&ocirc;ng bố quy hoạch ph&acirc;n khu nhưng chưa c&oacute; quy hoạch chi tiết th&igrave; người d&acirc;n vẫn được cấp GPXD ch&iacute;nh thức.</p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Hết thời hạn năm năm kể từ ng&agrave;y c&ocirc;ng bố quy hoạch ph&acirc;n khu, Nh&agrave; nước chưa c&oacute; quyết định thu hồi đất th&igrave; người d&acirc;n sẽ được cấp GPXD ch&iacute;nh thức. Nếu Nh&agrave; nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch trong thời hạn năm năm kể từ ng&agrave;y c&ocirc;ng bố quy hoạch ph&acirc;n khu sẽ kh&ocirc;ng bồi thường đối với phần nh&agrave; x&acirc;y dựng theo GPXD tạm như cam kết của người d&acirc;n.</p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Ngược lại, nếu Nh&agrave; nước thực hiện quy hoạch sau năm năm th&igrave; phải bồi thường phần nh&agrave; cho những trường hợp được cấp GPXD tạm. Trường hợp nh&agrave;, đất nằm trong quy hoạch lộ giới theo quy hoạch ph&acirc;n khu th&igrave; chỉ được cấp GPXD tạm với thời hạn tồn tại của c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave; năm năm kể từ ng&agrave;y c&ocirc;ng bố quy hoạch.</p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Tại cuộc họp, &ocirc;ng Nguyễn Hữu T&iacute;n n&oacute;i TP rất chia sẻ với nỗi kh&oacute; khăn của người d&acirc;n khi xin cấp GPXD tạm trong c&aacute;c khu quy hoạch chức năng (c&acirc;y xanh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, d&acirc;n cư x&acirc;y dựng mới...) v&igrave; lu&ocirc;n phải cam kết tự th&aacute;o dỡ, kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu bồi thường khi Nh&agrave; nước thực hiện quy hoạch. Nhiều người d&acirc;n muốn x&acirc;y nh&agrave;, đầu tư cơ sở kinh doanh nhưng lại e ngại thời gian tồn tại ngắn, nh&agrave; x&acirc;y ở chưa được bao l&acirc;u, kinh doanh chưa thu hồi được vốn phải th&aacute;o bỏ c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&ecirc;n kh&ocirc;ng d&aacute;m x&acirc;y cất.</p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&ldquo;Thực tế tại B&igrave;nh Quới, Thanh Đa bao nhi&ecirc;u năm nay d&acirc;n kh&ocirc;ng được x&acirc;y dựng m&agrave; b&aacute;n đảo đ&oacute; m&igrave;nh chưa l&agrave;m được, d&acirc;n k&ecirc;u qu&aacute;. C&oacute; lẽ trường hợp như B&igrave;nh Quới, Thanh Đa ở TP c&ograve;n rất nhiều. Chưa thu hồi đất, chưa l&agrave;m g&igrave; hết th&igrave; phải giải quyết quyền lợi cho d&acirc;n&rdquo; - &ocirc;ng T&iacute;n n&oacute;i.</p> <p class="pInterTitle" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: bold 12px arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&ldquo;Được vậy th&igrave; d&acirc;n qu&aacute; mừng!&rdquo;</p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">D&ugrave; chỉ mới l&agrave; dự thảo, chưa c&oacute; quyết định ch&iacute;nh thức, nhưng khi được ph&oacute;ng vi&ecirc;n th&ocirc;ng tin về cuộc họp n&oacute;i tr&ecirc;n, những người d&acirc;n đang c&oacute; nhu cầu x&acirc;y, sửa nh&agrave; trong v&ugrave;ng quy hoạch đều rất phấn khởi. &Ocirc;ng Nguyễn Văn Vũ sinh sống trong khu vực Ấp Doi (KP8, P.15, Q.G&ograve; Vấp), khu vực đ&atilde; bị &ldquo;treo&rdquo; từ năm 1998, n&oacute;i nh&agrave; &ocirc;ng được cấp GPXD tạm từ năm 2006.</p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&Ocirc;ng x&acirc;y nh&agrave; hết 65 triệu đồng thời điểm đ&oacute;. &ldquo;D&ugrave; chỉ l&agrave; căn nh&agrave; cấp 4, nhưng với người lao động ngh&egrave;o như gia đ&igrave;nh t&ocirc;i, căn nh&agrave; l&agrave; cả gia t&agrave;i&rdquo; - &ocirc;ng Vũ n&oacute;i.</p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&Ocirc;ng Trần Thanh Kiếm (h&agrave;ng x&oacute;m của &ocirc;ng Vũ) d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave; x&acirc;y theo GPXD tạm nhưng l&agrave; người sống ở ấp Doi từ sau giải ph&oacute;ng, &ocirc;ng rất mong dự thảo cấp GPXD mới sẽ nhanh ch&oacute;ng th&agrave;nh hiện thực để người d&acirc;n ấp Doi được an ủi phần n&agrave;o sau đằng đẵng h&agrave;ng chục năm trời sống trong quy hoạch &ldquo;treo&rdquo;, ăn ở tạm bợ v&igrave; kh&ocirc;ng kh&ocirc;ng d&aacute;m x&acirc;y nh&agrave;.</p> <p class="pBody" style="text-align: left; text-transform: none; text-indent: 0px; font: 12px Arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Tại khu quy hoạch &ldquo;treo&rdquo; P.28, Q.B&igrave;nh Thạnh, b&agrave; N. ở đường B&igrave;nh Quới cũng rất mừng khi nghe th&ocirc;ng tin về dự thảo cấp GPXD mới. B&agrave; N. kể gia đ&igrave;nh bốn chị em của b&agrave; sống liền kề nhau gần 30 năm nay ở B&igrave;nh Quới, nh&agrave; ai cũng tạm bợ dột n&aacute;t, ngập nặng mỗi khi triều cường nhưng chỉ che chắn tạm bợ m&agrave; kh&ocirc;ng d&aacute;m x&acirc;y nh&agrave;, n&acirc;ng nền. &ldquo;Tiền sửa nh&agrave; th&igrave; cũng xoay đủ nhưng l&agrave; tiền gom g&oacute;p bao năm, x&acirc;y xong ở chưa được bao l&acirc;u m&agrave; bị giải tỏa kh&ocirc;ng được đền b&ugrave; đồng n&agrave;o th&igrave; x&oacute;t chịu sao nổi&rdquo; - b&agrave; N. n&oacute;i.</p> <p class="pAuthor" style="text-align: right; text-transform: none; text-indent: 0px; font: bold 12px arial; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">VIỄN SỰ - D.N.H&Agrave;</p>


Số lượt người xem: 4371    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm