• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
4
3
1
6
1
Quy hoạch - Lĩnh vực đất đai 15 Tháng Tư 2013 10:20:00 SA

Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất từ 2001 đến 2020

                Phần I. Giai đoạn từ năm 2001-2010.

1. Giai đoạn 2001-2005
Từ năm 2001 trở về trước, hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng đất trình Chính phủ phê duyệt. Năm 2001, Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố tại Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 24/5/2001.
Từ tháng 11/2001 thành phố đã có văn bản triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng việc tổ chức thực hiện chậm nên Ủy ban nhân dân thành phố đã trình Chính phủ phê duyệt trước Kế hoạch sử dụng đất của thành phố 5 năm (giai đoạn 2001-2005) và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 31 tháng 07 năm 2003.
Đến năm 2004, thành phố mới lập xong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 đồng thời điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn (2001-2005) để trình Chính phủ phê duyệt và đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2004.
Đối với các quận huyện, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ tháng 11/2001.
2. Giai đoạn 2006-2010
Sau đó, do có sự xác định lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 (điều chỉnh các khu, cụm công nghiệp tập trung theo hướng chuyên môn hóa theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển bền vững...), đồng thời có sự thay đổi về hệ thống chỉ tiêu về đất đai (cách phân loại đất) nên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) và đã được chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 10/2007/NQ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2007.
Đối với công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và xã: Tại văn bản số 4595/UB-ĐT ngày 06 tháng 8 năm 2004 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch lập và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn các huyện và quận mới. Sau khi xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tiếp tục 12 quận nội thành tại văn bản số 4668/UBND- ĐT ngày 03/8/2005. Tuy nhiên, công tác tổ chức triển khai tại các quận huyện rất chậm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản đôn đốc nhắc nhở thực hiện nhưng đến năm 2008, đầu năm 2009 Ủy ban nhân dân thành phố mới ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) cho 24 quận, huyện và 159 phường, thị trấn và xã đô thị; Các xã nông thôn do Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.
PhầnII. Giai đoạn từ năm 2010-2020.
Trên cơ sở Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia và văn bản số 23/CP-KTN ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của cả 3 cấp: thành phố; quận, huyện và phường, thị trấn. Phòng Kế hoạch xin báo cáo tình hình triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua, như sau:
 
1. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố:
- Trong tháng 04 năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn “Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 thành phố Hồ Chí Minh”.
- Ngày 18 tháng 05 năm 2012, Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2521/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp thành phố.
Về tiến độ thực hiện, căn cứ theo Kế hoạch số 247/KH-TNMT-KH ngày 11/01/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường thì việc triển khai công tác như sau:
+ Đến ngày 01/10/2012: Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, tài liệu quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, đã trình và được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định tại Thông báo thẩm định số 13/TB-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013;
+ Từ ngày 28/01/2013 đến 30/06/2013: Hoàn chỉnh báo cáo tài liệu quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thông qua bằng Nghị quyết trong kỳ họp giữa năm 2013.
+ Từ ngày 30/06/2013 (sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua): Gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt.
Hiện nay, Sở đã hoàn tất báo cáo thuyết minh tổng hợp, tài liệu quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 941/UBND-ĐTMT ngày 28 tháng 02 năm 2013. Ngày 27 tháng 03 năm 2013, Sở đã có Tờ trình số 1582/TNMT-KH trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc chỉnh sửa quy hoạch sử dụng đất theo ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trước khi trình Chính phủ phê duyệt.
2. Đối với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của quận, huyện và phường, thị trấn:
Công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 của cấp quận, huyện và phường, thị trấn (riêng đối với cấp xã được thực hiện lồng ghép quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/20/2011 giữa 3 Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) được triển khai đồng thời với công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp thành phố. Cụ thể như sau:
- Tháng 04 năm 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì và phối hợp cùng Tổng cục Quản lý Đất đai tổ chức lớp tập huấn về công tác lập quy hoạch đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 cho cán bộ của 24 quận huyện và 322 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.
- Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 11 tháng 07 năm 2011 ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn thành phố, đồng thời ban hành các văn bản số 915/VP-ĐTMT ngày 20 tháng 03 năm 2012 và 2761/UBND-ĐTMT ngày 12 tháng 06 năm 2012 về việc triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
- Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản số 3831/TNMT-KH ngày 03 tháng 07 năm 2012; số 3888/TNMT-KH ngày 05/07/2012; số 4087/TNMT-KH ngày 16/07/2012; số 4577/TNMT-KH ngày 07/08/2012 để triển khai và hướng dẫn nghiệp vụ cho các quận, huyện.
Hiện nay, hầu hết các quận, huyện và phường, thị trấn đang tiến hành rà soát và thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quận, huyện và phường, thị trấn đang trong quá trình hoàn tất để chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định (ngày 02 tháng 04 năm 2013, Sở đã tiếp nhận hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh để tổ chức thẩm định) và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo quy định./.

Số lượt người xem: 14133    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm